Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Výzva v rámci Operačného programu Životné prostredie,Prioritná os 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný cieľ: 1.3 ZABEZPEČENIE PRIMERANÉHO SLEDOVANIA A HODNOTENIA STAVU POVRCHOVÝCH VÔD A PODZEMNÝCH VÔD Kód výzvy: OPŽP-PO1-08-1. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie.
Výzva v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie.Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.Táto výzva (OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/02) je vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre tento Operačný program.
Výzva v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie,Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.Táto výzva (OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01) je vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre tento Operačný program.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia Túto výzvu (Kód výzvy:ROP-1.1-2008/01) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program (ďalej ROP).