Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)
Termín ukončenia predkladania projektov 3. 9. 2007 do 15:00 hod. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT Z EURÓPSKEHO FONDU PRE UTEČENCOV, Referenčné číslo: SK 2007 ERF, vyhlásená zodpovedným orgánom Európskeho fondu pre utečencov sekciou legislatívy a vonkajších vzťahov, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Žiadosti o finančnú podporu je možné predkladať priebežne do vyčerpania finančných zdrojov na tento účel určených. Výzva v rámci programu Pomôžeme. Grantový program Pomôžeme je organizovaný v partnerstve Nadácie Tatra banky a Združenia miest a obcí Slovenska. Organizátor výzvy: Nadácia Tatra banky P. O. Box 168 810 00 Bratislava 1 tel.č. : 0918 639 471