Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

„Keď Eger padne, nebude stáť ani Miskolc, ani Košice.“ Takto a podobne zneli heslá uhorskej armády v čase protihabsburských bojov, ktorých stopy sú viditeľné po celom Maďarsku. Stredoveká prepojenosť Košíc a Egeru sa na niekoľko desiatok rokov prerušila, aby si tieto mestá v EÚ našli opäť k sebe cestu. Túto snahu prejavili aj primátori oboch miest na spoločnom stretnutí v Egeri
V priestoroch košickej Historickej radnice sa vo štvrtok, 15. februára uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Ing. Františka Knapíka a manažéra projektu - Košice kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Ing. Mareka Kolarčíka, so zástupcami košických médií.
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ)
Regionálny význam mesta Košice, prílev zahraničných investícií, umiestnenie regionálnych zastupiteľstiev a rozvoj malého a stredného podnikania predurčuje vznik nových obchodných a administratívnych priestorov, pre ktoré je nevyhnutné vytvoriť územné a priestorové rezervy. Za týmto účelom je potrebné pripraviť zmenu doteraz platného regulačného plánu: „Obvodové centrum Košice – Terasa, Regulačný plán – aktualizácia 1999“. Tento plán uprednostňuje na území tzv. „asanačného pásma“ obytnú funkciu.
V katastrálnom území Huštáky,ulica Žriedlová, na parcele 4123/2-3 stál v nedávnej minulosti evanjelický cintorín, na ktorom je pochovaných 300 osobností Košíc. Táto plocha je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 3677/0 ako nehnuteľná kultúrna pamiatka.
Od roku 1985 je 21. február označený v kalendári ako Svetový deň sprievodcov. Práve na tento deň pripadá výročie založenia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Sprievodcovia našim mestom sa do tejto akcie zapoja už po štvrtý krát
Ak poslanci košického MZ schvália na svojom najbližšom zasadnutí (22. 2. 2007) návrh uznesenia Mestskej rady o nových pravidlách poskytovania účelových prostriedkov z rozpočtu mesta Košice, mestské časti to budú mať v tejto sfére už zložitejšie.
V minulých dňoch navštívili Košice dvaja významní literárni odborníci - Dr. Tibor Mészáros, vedecký pracovník Literárneho múzea Š. Petöfiho v Budapešti a slovenský literárny vedec a prekladateľ prof. Karol Wlachovský, z Katolíckej univerzity P. Pázmányia v maďarskej Piliscsabe.
Oznamujem občanom, že dňa 30.1.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „VÝROBNÁ HALA JOBELSA KOŠICE“.
Budúci týždeň otvoria v Slovenskom technickom múzeu zaujímavú výstavu návrhov urbanisticko – architektonickej súťaže „Park za sladovňou“. Pätnásť návrhov znamená pätnásť spôsobov riešenia priestoru nad sladovňou, ktorý už roky pustne.