Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Oznamujem občanom, že dňa 23.4.2007 bola mestu Košice ako dotknutej obci doručená správa o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie stavby: „VEDENIE 2 x 400 kV LEMEŠANY - MOLDAVA (1. etapa: TR Moldava - USSK). „
Oznamujem občanom, že dňa 13.4.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ROZŠÍRENIE PARKOVISKA NA VA USSK“.
Oznamujem občanom, že dňa 7.3.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ASKO NÁBYTOK KOŠICE“.
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ)