Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.02.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán mesta Košice“
Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správy starostlivosti o životné prostredie o určení, že vozidlo sa stáva starým vozidlom.