Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
NÁZOV:
SKUPINA:
AUTOR:
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 05.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie – využitie materiálu MRV v pokryvnej rekultivačnej vrstve“
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felícia, ktoré sa nachádzalo na parkovisku Letná č. 10, KE nadobudne štát.