Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Verejná vyhláška - Oznámenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebník Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice podal dňa 22.09.2022 na Okresný úrad Košice žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodné stavby. Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.