Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 28.06.2022 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2384/2022-11.1.1/vt, 31212/2022 zo dňa 01.06.2022 o tom, že: - nie je potrebné vypracúvať správu o hodnotení - pre navrhovanú činnosť: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – Mobilný drvič“. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.06.2022.
Mesto Košice, obec Valaliky a obec Kokšov – Bakša v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa 21. 07. 2022 (štvrtok ) o 14.00 hod., v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v Malej zasadačke na prízemí.