Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2021 o tom, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať zámer navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov“
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu ako dotknutej obci bolo doručené záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu: „Územný plán obce Valaliky.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.10.2021 a jeho doplnenia dňa 25.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Zberný dvor Popradská Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.10.2021 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa podľa zákona o EIA nebude posudzovať navrhovaná činnosť: „Bytový dom s polyfunkciou „KLAS“ “