Prejsť na obsah

Kancelária primátora mesta Košice

Kancelária primátora mesta Košice


MMK, Tr. SNP 48/A, II. poschodie blok "D", č.dv. 211-213
Tel.: +421-(0)55-6419 112, fax: +421-(0)55-6437 175
e-mail*:  sekretariatprimatora @ kosice.sk

 

Úradné hodiny: Po.,Ut.,Št.: 7.30 - 15.30 hod., St.: 7.30 - 16.30 hod., Pia.: 7.30 - 14.30 hod. 


* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Vedúci: Ing. Lívia Valigurská
Tel.: 64 19 102
e-mail:  livia.valigurska @ kosice.sk

asistent primátora: Ing. René Fabini
Tel.:  64 19 351
e-mail: rene.fabini @ kosice.sk

Kancelária primátora vykonáva administratívne a organizačné práce pre styk primátora mesta Košice (ďalej len primátor) a námestníkov primátora mesta Košice (ďalej len námestník) s obyvateľmi mesta, so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, ústavnými činiteľmi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami a ostatnou verejnosťou a zabezpečuje styk s ostatnými útvarmi Magistrátu mesta Košice (ďalej len magistrát).


Sekretariát primátora

Tel.: +421-(0)55-6419 112
e-mail:   sekretariatprimatora @ kosice.sk

Andrea Horváthová, Ing. Zuzana Juhásová
e-mail:  andrea.horvathova @ kosice.sk , zuzana.juhasova @ kosice.sk

 

Sekretariát námestníkov primátora

Tel.: +421-(0)55-6419 317

Ing. Marek Roman - asistent nám. primátora
e-mail:  marek.roman @ kosice.sk

Tel.: +421-(0)55-6419 212

Bc. Martina Kalvinová - asistent nám. primátora 
e-mail:  martina.kalvinova @ kosice.skSekretariát primátora mesta a sekretariát námestníkov primátora vykonávajú úlohy vyplývajúce z postavenia primátora a námestníkov najmä:

a) zabezpečuje asistenciu pre plnenie úloh primátora a námestníkov,
b) zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti pre primátora a námestníkov,
c) zostavuje návrh pracovného programu primátora a námestníkov,
d) vedie evidenciu dohodnutých rokovaní a ich prípravu, vrátane zabezpečenia a predkladania podkladov,
e) vyhotovuje záznamy z rokovaní u primátora a námestníkov a zabezpečujú ich archiváciu,
f) pripravuje a zvoláva porady primátora a námestníkov,
g) kontroluje plnenie úloh uložených primátorom a námestníkmi,
h) predkladá došlú a vyhradenú korešpondenciu primátorovi a námestníkom,
i) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov v informačnom systéme.Referát marketingu a styku s verejnosťou

Tel.: +421-(0)55-6419 401
Vedúci: Mgr. Art. Jakub Bubeník
e-mail:  jakub.bubenik @ kosice.sk

Referát styku s verejnosťou a médiami a hovorcu

a) zabezpečuje komunikáciu primátora, námestníkov a magistrátu s verejnosťou, médiami, a komunikačný servis prostredníctvom hovorcu,
b) pripravuje tlačové správy a organizuje tlačové besedy,
c) zabezpečuje vybavovanie sťažností a petícií podľa osobitných predpisov,
d) zhromažďuje problémy a podnety nahlásené obyvateľmi v rámci aplikácie City Monitor a postupuje ich na riešenie príslušným útvarom,
e) spravuje sociálne siete v portfóliu Mesta Košice,
f) pripravuje a zodpovedá za tvorbu obsahu mestských informačných novín, 
g) zodpovedá za publikáciu informačného obsahu na webových stránkach mesta Košice a webovej stránke kosickespravy.sk. 
h) zabezpečuje a zodpovedná za tvorbu a obsah audiovizuálnych záznamov o činnosti mesta, 
i) zabezpečuje propagáciu mesta ako historického, kultúrneho a vzdelanostného centra Slovenska a vypracováva  marketingový plán mesta, 
j) vypracováva stratégiu turistického a kultúrneho  marketingu územia mesta a city manažment, 
k) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
l) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
m) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len poslancov).Referát protokolu a zahraničných vzťahov

Tel.: +421-(0)55-6419 313
Vedúci: Ing. Martina Baníková
e-mail:   martina.banikova @ kosice.sk

Referát protokolu a zahraničných vzťahov

a) zabezpečuje a koordinuje úlohy, činnosti a zahraničné vzťahy primátora, námestníkov a magistrátu v súlade s protokolom,
b) zabezpečuje plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich zo schválených koncepčných materiálov mesta, najmä Koncepcie rozvoja medzinárodných vzťahov mesta a zodpovedá za aktualizáciu tejto koncepcie,
c) pripravuje vecné podklady a komunikáciu v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej spolupráce a vedie evidenciu záväzkov z uzavretých zmlúv a dohôd, v rozsahu pôsobností mesta podľa osobitného predpisu,
d) spolupracuje pri príprave významných medzinárodných podujatí v meste,
e) zabezpečuje komplexné prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby mesta, vrátane prekladov textov a korešpondencie internej a externej,
f) zabezpečuje priebežnú aktualizáciu jazykových mutácií web stránky mesta,
g) spracováva rešerše a výstupy zo zahraničných zdrojov pre potreby mesta,
h) pripravuje zahraničné pracovné cesty, vrátane organizačného zabezpečenia a s tým spojenú prípravu podkladov pre rokovania,
i) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
j) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
k) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát kultúry

Tel.: +421-(0)55-6419 227
Vedúci: Richard Herrgott
e-mail:   richard.herrgott @ kosice.sk

Referát kultúry

a) zabezpečuje plnenie úloh mesta v oblasti cestovného ruchu podľa osobitných predpisov,
b) vedie evidenciu historických pamiatok mesta a zabezpečuje informovanosť príslušných útvarov o veciach súvisiacich s ich činnosťou (evidencia majetku a referát útvar hlavného architekta mesta Košice),
c) zabezpečuje usporiadanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a pietne akty pri významných jubileách,
d) zabezpečuje realizáciu projektov, ktoré posilňujú a upevňujú metropolitné postavenie mesta,
e) monitoruje aktivity subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry v meste,
f) zabezpečuje úlohy vo veciach verejných kultúrnych podujatí podľa osobitného predpisu,
g) pripravuje podklady pre realizáciu dotačnej politiky mesta v oblasti kultúry v súlade so schválenými regulatívmi mesta,
h) spolupracuje s národnostnými kultúrnymi zväzmi, umeleckými a kultúrnymi agentúrami, združeniami, strediskami voľného času a cirkvami s cieľom zvyšovania kultúrnej vzdelanosti a spolupracuje pri realizácii ich kultúrnych aktivít,
i) komplexne zabezpečuje trhy na území mesta (napr. vianočné trhy, trhy remesiel),
j) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
k) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
l) pripravuje odpovede na interpelácie poslancovReferát Múzeum vila ateliér Mathé

Tel.: +421-(0)918 540 017
Vedúci:  PhDr. Miroslav Kleban, poverený vedením
e-mail:  muzeum.mathe @ kosice.sk

Referát Múzeum vila ateliér Mathé

a) zabezpečuje plnenie úloh mesta v  súlade so zriaďovacou listinou Múzea vila ateliér Mathé (múzejného zariadenia, ďalej len „múzeum“) a podľa jeho základného poslania a predmetu činnosti riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje činnosť múzea, najmä na úseku zbierkotvornej, vedecko-výskumnej a prezentačnej činnosti,
b) tvorí koncepcie, zámery a vzdelávacie aktivity s regionálnym a nadregionálnym obsahom v súlade s koncepčnými a strategickými materiálmi mesta, 
c) zabezpečuje skúmanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva, 
d) vytvára podmienky pre nadväzovanie spolupráce so subjektmi v regióne, 
e) pripravuje  poskytovanie informácií súvisiacimi s činnosťou múzea smerom k médiám  pre príslušný odborný útvar mesta, 
f) zodpovedá za propagačnú a edičnú činnosť v spolupráci s príslušným odborným útvarom mesta, 
g) zodpovedá za evidenciu,  ochranu,  správu a ošetrovanie umeleckého fondu, 
h) zabezpečuje vypracovanie projektov zameraných  na muzeálnu prácu a koncepciu riadenia, 
i) zabezpečuje odborný dohľad nad  prezentačnými a inými odbornými aktivitami súvisiacimi s prevádzkou a činnosťou múzea, 
j) vedie evidenciu  majetku umiestneného v múzeu a zabezpečuje informovanosť príslušných útvarov  o veciach súvisiacich s ich činnosťou (evidencia majetku a oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice), 
k) zabezpečuje sprístupnenie predmetov kultúrnej hodnoty formou stálej expozície za účelom realizácie, výskumu, poznávania, vzdelávania a esteticko-kultúrneho zážitku pre verejnosť, 
l) zabezpečuje publikačnú činnosť  múzea, 
m) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
n) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
o) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov