Prejsť na obsah

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Oddelenie pod priamym riadením 2. zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. Jána Gliganiča
e-mail*:  jan.gliganic @ kosice.sk

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "D", č.dv. 112
Tel.: +421-(0)55-6419 251

Vedúci oddelenia:  
e-mail*:  

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).Referát dopravy

 

Vedúci referátu: Ing. Jozef Mikula
Tel.: +421-(0)55-6419 261
e-mail:  jozef.mikula @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií - plní funkciu cestného správneho orgánu, okrem pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty,
d) poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych ciest v ich vlastníctve,
e) povoľuje uzávierky a obchádzky, zvláštne užívanie ciest, prepravu nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitným predpisom,  umiestňovanie zariadení: zábavných – lunaparkov a iných atrakcií, predajných – ambulantné predaje, letné sedenia, usporadúvanie akcií – reklamných, propagačných, prezentačných, kultúrnych, športových, údržbu nadzemných a podzemných vedení každého druhu, povoľuje výnimky pri odstraňovaní pevných prekážok na miestnych cestách,
f) vedie a priebežne aktualizuje centrálnu evidenciu všetkých prekopávok na území mesta Košice,
g) kontroluje dodržiavanie regulatívov schválených mestom na úseku nakladania s s cestami (VZN, zásady nakladania s majetkom mesta a pod...),
h) sleduje termíny ukončenia prekopávok a dodržiavanie podmienok stanovených v zmluvách a v spolupráci s MČ a jednotlivými správcami zabezpečuje podklady pre koordináciu prekopávok,
i) zúčastňuje sa územných, stavebných a kolaudačných konaní na príslušných správnych orgánoch, kde investorom je mesto Košice,
j) rozhoduje a vydáva záväzné stanoviská o pripojení účelových ciest a zriaďovaní vjazdov na miestnu cestu,
k) určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská so súhlasom dopravného inšpektorátu,
l) určuje uzávierky, obchádzky, odklon dopravy po dohode s dopravným inšpektorátom,
m) rieši priestupky a ukladá pokuty vo veci porušenia cestného zákona,
n) zastupuje mesto pri vyjadreniach stanovísk útvaru k projektovým dokumentáciám a pri rozhodovaní vo veciach riešenia dopravného systému,
o) zodpovedá za riešenie náročných úloh predprojektovej a projektovej dokumentácie a ich prerokovanie s príslušnými orgánmi,
p) rozhoduje pri vzniknutých technických alebo technicko-ekonomických rozporoch o spôsobe riešenia a vydávania záväzných stanovísk a rozhodovania vo veciach správy ciest, vrátane územnoplánovacích dokumentácií,
q) zabezpečuje riešenie prerokovaných problémov, prerokovanie plánovaných stavieb a postupu ich realizácie s dodávateľmi, prerokovanie problematiky dopravy s kompetentnými orgánmi a organizáciami, 
r) spracováva ročné hlásenia a evidencie podľa osobitných právnych predpisov,
s) spracováva všetky výkazy o spravovanej komunikačnej sieti pre potreby štatistiky,
t) zabezpečuje správy  pasportu miestnych ciest, štátnych ciest II. a III. triedy na území HSA Košice,
u) zaznamenáva všetky zmeny do pasportu v súvislosti s investičnou výstavbou, delimitáciou, asanáciou, preberaním nových ciest do správy na celom území mesta,
v) pripravuje vyjadrenia za mesto Košice k stavbám, ktoré majú vplyv na dopravný systém, cestné hospodárstvo a spoje celomestského charakteru,
w) zabezpečuje a zodpovedá za plánovanie, prípravu a výstavbu dopravných stavieb,
x) zabezpečuje investičnú činnosť v rámci výstavby, opravy a rekonštrukcií mostov,  vyhotovuje mostné listy u mostov na mestských cestách a na štátnych cestách II. a III. triedy a vedie evidenciu mostných prehliadok, 
y) zabezpečuje činnosť stavebného dozoru pri realizácii dopravných stavieb, 
z) vedie evidenciu vyhradených parkovacích miest,
aa) zabezpečuje zaraďovanie dopravných stavieb do majetku mesta Košice,
bb) zastupuje mesto Košice vo veciach správy ciest na území mesta v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (cestný zákon),
cc) vydáva nariadenia na nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak miestne alebo účelové cesty svojim stavom ohrozujú život alebo zdravie osôb,
dd) zabezpečuje prevádzku detskej železnice,
ee) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
ff) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
gg) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 

 Referát životného prostredia

 

Vedúci referátu: Ing. Mária Kottferová
Tel.: +421-(0)55-6419 253
e-mail:  maria.kottferova @ kosice.sk

 

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje vypracovanie koncepcií rozvoja mesta v jednotlivých oblastiach životného prostredia a napomáha utvárať a chrániť zdravé životné podmienky, zdravý spôsob života a práce obyvateľov,
d) zabezpečuje podklady z oblastí životného prostredia súvisiace s tvorbou a implementáciou projektov na úrovni mesta Košice,
e) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,
f) vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,
g) vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy,
h) vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami,
i) spracováva povodňový plán záchranných prác mesta Košice,
j) plní kompetencie mesta podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
k) plní kompetencie mesta podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,
l) plní kompetencie mesta podľa zákona o odpadoch,
m) plní kompetencie mesta podľa zákona o poplatkoch za uloženie odpadov,
n) kontroluje plnenie zákonných podmienok pri zabezpečovaní zberu, prepravy, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu so zmluvným partnerom,
o) plní kompetencie mesta podľa zákona o veterinárnej starostlivosti,
p) zabezpečuje činnosť karanténnej stanice,
q) plní povinnosť obce podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
r) vykonáva administratívnu funkciu v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ,
s) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
t) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
u) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

  

Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty

 

Vedúci referátu: Ing. Miriam Resteiová
Tel.: +421-(0)55-6419 324
e-mail:  miriam.resteiova2 @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty a účelové cesty (ďalej len MC a ÚC),
d) vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia na stavby MC a ÚC,
e) povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmeny stavby MC a ÚC ešte pred ich dokončením a povoľuje zmeny účelu užívania stavieb,
f) prijíma ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, resp. určuje, že ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,
g) vedie konania o povolení užívania na stavby MC a ÚC  –  kolaudačné  konania, na ktoré vydal stavebné povolenie,
h) vedie konania o povolení predčasného užívania na stavby MC a ÚC,
i) povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb MC a ÚC a ich zmien a rozhoduje o dodatočnom povolení stavieb MC a ÚC,
j) nariaďuje vlastníkovi stavby údržbu stavby MC a ÚC, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe MC a ÚC alebo na stavebnom pozemku a nariaďuje zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác z dôvodov uvedených stavebným zákonom,
k) vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie,
l) vydáva rozhodnutie o proteste prokurátora proti vlastnému rozhodnutiu, o autoremedúre vlastných rozhodnutí,
m) vykonáva štátny stavebný dohľad,
n) rieši dotazy a podnety občanov, mestských častí, mestských organizácií a orgánov štátnej správy,
o) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
p) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
q) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.