Prejsť na obsah

Oddelenie ekonomické

Oddelenie ekonomické

MMK, Tr. SNP 48/A, IV. poschodie blok "D", č.dv. 439
Tel.: +421-(0)55-6419 280
e-mail*: financne @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Vedúci oddelenia:   Ing. Marta Kažimírová
e-mail:  marta.kazimirova @ kosice.sk


Referát daní a poplatkov

 

Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: +421-(0)55-6419 180
e-mail:  tatiana.molekova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje v plnom rozsahu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov správu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len miestneho poplatku) v súlade s osobitnými zákonmi a všeobecne záväznými naradeniami mesta,
d) zabezpečuje metodiku pracovísk, koordinuje spoluprácu s oddelením infraštruktúry a so spracovateľom modulu miestnych daní a miestneho poplatku a s ostatnými oddeleniami a referátmi,
e) vykonáva všetky úkony správcu dane podľa platnej právnej úpravy,
f) vykonáva úkony a rozhodnutia poverených zamestnancov správcu dane a vykonáva ďalšie činnosti správcu dane podľa platnej právnej úpravy,
g) koordinuje vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť za miestne dane a miestny poplatok,
h) zabezpečuje súčinnosť s tretími osobami pri vyrubovaní miestnych daní, miestneho poplatku a vymáhaní nedoplatkov,
i) spracováva podklady, informácie a analýzy o plnení príjmov na úseku miestnych daní a miestneho poplatku,
j) spolupodieľa sa na tvorbe a aktualizácii VZN za jednotlivé druhy miestnych daní a miestneho poplatku,
k) vedie evidenciu nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku,
l) vykonáva evidenciu a registráciu daňových a poplatkových subjektov a ich vyhľadávanie,
m) vyhotovuje, spracováva a predkladá príslušným orgánom štatistické hlásenia o miestnych daniach a miestnom poplatku,
n) vedie účtovnú evidenciu a rozúčtovanie miestnych daní a miestneho poplatku a pripravuje podklady pre uzávierku pre príslušné oddelenia,
o) spracúva koncepcie, analýzy a komentáre za miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad,
p) pripravuje, spracováva a predkladá návrh rozpočtu na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad,
q) vedie samostatný archív jednotlivých miestnych daní a miestneho poplatku,
r) zabezpečuje v plnom rozsahu v súlade s platnou právnou úpravou vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach a miestnom poplatku a peňažné plnenie uložené rozhodnutím všetkými spôsobmi vykonávania daňovej exekúcie,
s) realizuje všetky efektívne a právne nástroje zabezpečenia daňových a poplatkových nárokov mesta,
t) priebežne sleduje, eviduje a následne prihlasuje daňové pohľadávky v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní a v likvidácii,
u) pripravuje podklady pre mimosúdne usporiadania pohľadávok na úseku miestnych daní a miestneho poplatku,
v) vedie evidenciu nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku,
w) pripravuje podklady pre daňové exekučné konanie a realizuje v plnom rozsahu jednotlivé druhy a formy daňového exekučného konania,
x) predkladá štatistické hlásenie o vymožených nedoplatkoch v členení podľa druhu miestnych daní a miestneho poplatku,
y) zastupuje mesto ako správcu dane v konkurznom a exekučnom konaní,
z) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
aa) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
bb) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát plánovania rozpočtu a financovania

 

Vedúci referátu: Ing. Jarmila Gayová
Tel.: +421-(0)55-6419 382
e-mail:  jarmila.gayova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) informuje jednotlivé mestské časti o dôležitých zmenách v oblasti ekonomickej a účtovnej,
d) zodpovedá za zostavenie viacročného programového rozpočtu, metodicky usmerňuje rozpočtový proces,
e) priebežne a systematicky kontroluje výstupy z účtovníctva v oblasti čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu,
f) zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie rozpočtových výdavkov vo vzťahu na reálne príjmy mesta a navrhuje rozpočtové opatrenia,
g) sleduje účelovosť a použitie finančných prostriedkov vo vzťahu na schválený rozpočet mesta,
h) zabezpečuje správu všetkých účtov mesta (mimo účtov oddelenia školstva), zhodnocuje dočasne voľné finančné prostriedky s oddeleniami back - office v príslušných bankách,
i) realizuje úhradu všetkých záväzkov mesta (okrem záväzkov oddelenia školstva),
j) posudzuje z finančného hľadiska všetky zmluvy mesta týkajúce sa bežného bankového styku, styku v oblasti Treasury, postúpených pohľadávok, zápočtov pohľadávok a záväzkov,
k) sleduje účelovosť čerpania a použitie prostriedkov poskytnutých zo ŠR SR, fondových účtov mesta a mimorozpočtových prostriedkov,
l) vedie evidenciu nájomných a kúpnych zmlúv, na základe podkladov vykonáva jej aktualizáciu, pravidelne vyhotovuje podklady pre zaúčtovanie predpisu nájomného a fakturovaných pohľadávok, podáva návrhy na zrušenie zmlúv u pravidelných neplatičov,
m) vyhotovuje faktúry za nájomné, práce a služby a refakturácie,
n) vyhotovuje podklady k zaúčtovaniu zmien v predpisoch podľa uzatvárania nových nájomných zmlúv, dodatkov, prípadne ich zrušenia,
o) sleduje príjmy z predaja majetku a dražobných zábezpek z bankových výpisov, a označuje ich podľa rozpočtovej klasifikácie pre ďalšie spracovanie v účtovnej evidencii, informuje referát predaja o vykonaných platbách,
p) zabezpečuje spracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu počas rozpočtového roka,
q) zabezpečuje spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka,
r) zabezpečuje vyhotovenie záverečného účtu mesta, finančné usporiadanie hospodárenia mesta za príslušný rozpočtový rok, finančne spravuje fondy mesta vrátane vzťahov so štátnym rozpočtom,
s) spravuje agendu vzťahov voči bankám a iným subjektom, s ktorými má mesto uzatvorené zmluvy o úveroch a pôžičkách,
t) tvorí finančnú stratégiu mesta, spracúva podrobné analýzy súčasného stavu, predkladá návrhy krátkodobého a dlhodobého charakteru (pôžičky, obligácie, a pod.), za účelom získavania finančných zdrojov pre mesto,
u) podieľa sa na strategických rozhodnutiach mesta s cieľom zhodnotenia budúcich ekonomických prínosov,
v) spracúva návrhy na získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov a koordinuje zabezpečovanie podkladov a prác pri vydávaní obligácií, prípadne čerpaní úverov vyšších objemov,
w) zodpovedá za aktualizáciu splátkových kalendárov, splatných záväzkov a za vedenie celkovej evidencie dlhovej služby,
x) spravuje emisie obligácií a iných cenných papierov a zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z emisií,
y) vykonáva kontrolu zmluvných podmienok v priebehu trvania úverového vzťahu,
z) prehodnocuje úverové podmienky bánk podľa situácie na medzinárodnom trhu a špecifickými bankovými transakciami ovplyvňuje nákladovosť úverov na rozpočet mesta,
aa) participuje na príprave ratingového hodnotenia mesta s cieľom získania čo najvýhodnejšieho hodnotenia bonity mesta,
bb) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
cc) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
dd) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát účtovníctva a štatistiky

 

Vedúci referátu: Ing. Slávka Štofanová
Tel.: +421-(0)55-6419 354
e-mail:  slavka.stofanova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) vedie komplexné účtovníctvo a zodpovedá za jednotné a správne uplatňovanie právnych noriem v ekonomickej a účtovnej oblasti na všetkých úrovniach mesta Košice,
d) zodpovedá za účtovníctvo mesta a koordinuje všetky úlohy s tým spojené,
e) spracováva predpísané účtovné a štatistické výkazy podľa platnej právnej úpravy,
f) zabezpečuje komplexné zúčtovanie rozpočtových príjmov podľa príslušných dokladov s dodržiavaním platnej rozpočtovej klasifikácie,
g) zabezpečuje a zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu,
h) zabezpečuje aktualizáciu obehu účtovných dokladov,
i) zabezpečuje kontrolu všetkých predložených dokladov v súlade s právnymi predpismi na úseku finančnej kontroly a účtovníctva,
j) vykonáva kontrolu prvotných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve a osobitných predpisov,
k) spracováva podklady pre daňové priznanie mesta podľa osobitných predpisov,
l) zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov,
m) navrhuje postupy a stratégie na dosiahnutie finančných cieľov a súladu krátkodobých a dlhodobých rozvojových zámerov,
n) zabezpečuje tvorbu metodických postupov a interných noriem týkajúcich sa ekonomiky a účtovania, vydaných v súlade s platnou právnou úpravou,
o) zabezpečuje tvorbu zásad na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
p) dohliada nad dodržiavaním jednotnej metodiky vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov mesta a jeho podriadených organizáciách, zabezpečuje funkciu tajomníka ústrednej inventarizačnej komisie,
r) zodpovedá za prípravu podkladov pre vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení mesta podľa osobitných právnych predpisov,
q) zabezpečuje chod pokladní mesta Košice,
s) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
t) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
u) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.