Prejsť na obsah

Oddelenie právne a majetkové

Oddelenie právne a majetkové

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "E", č.dv. 318 B
Tel.: +421-(0)55-6419 289

Vedúci oddelenia:   Mgr. Matej Čontofalský
e-mail*:  matej.contofalsky @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát právny a legislatívny

 

Vedúci referátu: JUDr. Mária Medvecová
Tel.: +421-(0)55-6419 132
e-mail:  maria.medvecova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta a zapracováva túto legislatívu do chodu a fungovania mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa záujmov samosprávy mesta a pripomienkuje za mesto predkladané návrhy zákonov,
c) spracováva prehľad o nových právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy mesta a informuje o nich vedenie mesta a príslušné útvary,
d) koncepčne riadi vnútornú normotvornú činnosť mesta v súlade s platnou právnou úpravou a podieľa sa na spracovaní interných predpisov mesta,
e) zodpovedá za transpozíciu a aktualizáciu VZN, interných predpisov mesta a vnútroorganizačných noriem mesta,
f) usmerňuje z legislatívno-právneho hľadiska ostatné oddelenia a pri riešení ich špeciálnych problémov poskytuje právne poradenstvo,
g) zabezpečuje vnútorné legislatívno-právne vzdelávanie zamestnancov mesta a funkcionárov mesta,
h) zabezpečuje odborné podklady, judikatúru a odbornú literatúru ako podklady pre tvorbu VZN a interných predpisov mesta,
i) v spolupráci s príslušnými oddeleniami zabezpečuje novelizácie, resp. aktualizácie postupov, činností a regulatívov na úrovni mesta,
j) zúčastňuje sa na tvorbe medzinárodných dokumentov (zmluvy o spolupráci, o zriaďovaní právnických osôb a pod.),
k) zastupuje mesto pred štátnymi orgánmi, verejnými subjektmi a ostatnými fyzickými a právnickými osobami,
l) podieľa sa na riešení zložitej právnej agendy mesta celomestského významu a dopadu,
m) vo svojej pôsobnosti vypracováva podklady a materiály na rokovanie príslušných orgánov mesta,
n) spracováva analýzy, stanoviská, vypracováva a pripomienkuje zmluvy celomestského významu,
o) vedie vlastnú vnútornú evidenciu VZN, vnútro organizačných predpisov mesta a interných pokynov a interných noriem na úrovni mesta,
p) vedie vlastnú evidenciu zakladateľských a zriaďovateľských listín subjektov v pôsobnosti mesta, vrátane všetkých zmien a doplnkov ako aj evidenciu ostatných vnútorných predpisov týchto subjektov,
q) sprostredkováva významné rozhodnutia (judikatúru a ustálenú súdnu, a tiež správnu prax) pre potreby poslancov mestského zastupiteľstva, pre potreby vedenia mesta, a pre potreby vedúcich jednotlivých úradu,
r) spracováva vzory všetkých druhov zmlúv,
s) spracováva splnomocnenia v zmysle obchodného a občianskeho zákonníka a postupuje ich na ďalšiu realizáciu a predkladá ich na založenie do osobného spisu,
t) posudzuje pri príkazných zmluvách spĺňanie podmienok závislej práce,
u) zabezpečuje riešenie právnej agendy vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, daňového práva, pracovného práva a pozemkového práva,
v) zastupuje mesto v právnych sporoch vo vzťahu k tretím osobám,
w) zastupuje mesto v konkurznom, vyrovnávacom a exekučnom konaní, ktoré nespadá do pôsobnosti iného útvaru,
x) zabezpečuje riešenie nárokov tretích osôb voči mestu ( napr. reštitučné nároky, náhrady škody, mimosúdne dojednania a pod.),
y) komplexne zabezpečuje všetky potrebné právne úkony v právnych sporoch od spracovania návrhu až po právoplatnosť,
z) zabezpečuje výkon rozhodnutí a exekučný postup prostredníctvom príslušných subjektov, ktorý nespadá do pôsobnosti iného útvaru,
aa) spracováva analýzy, stanoviská, vypracováva a pripomienkuje zmluvy,
bb) vyjadruje sa k právnej stránke spracovaných zmlúv a právnych dokumentov vypracovaných inými odbornými útvarmi mesta, ktoré nemajú koncepčný a zásadný dopad na chod mesta,
cc) koncepčne a metodicky z právneho hľadiska usmerňuje ostatné odborné útvary mesta a právnické osoby založené alebo zriadené mestom a pri riešení ich špeciálnych problémov poskytuje právne poradenstvo,
dd) vedie vlastnú evidenciu súdnych sporov - sporovú agendu,
ee) v závislosti od požiadaviek sa aktívne zúčastňuje na činnosti komisií mestského zastupiteľstva, stálych vnútorných komisií mesta alebo komisií ad hoc (napr. legislatívna komisia, inventarizačná, likvidačná, vyraďovacia, škodová a pod.) účasťou na rokovaniach alebo predkladaním materiálov či stanovísk týmto komisiám,
ff) vedie evidenciu prejednávaných priestupkov a správnych deliktov, ktoré nespadajú do pôsobnosti iných útvarov,
gg) vybavuje a komplexne zabezpečuje priestupkovú agendu mesta Košice - prejednáva priestupky, vydáva rozhodnutia v rámci priestupkového konania a zabezpečuje vykonateľnosť a výkon rozhodnutí, ktoré nespadajú do pôsobnosti iných útvarov,
hh) vybavuje a komplexne zabezpečuje agendu správnych deliktov mesta Košice - prejednáva správne delikty, vydáva rozhodnutia v rámci konania a zabezpečuje vykonateľnosť a výkon rozhodnutí, ktoré nespadajú do pôsobnosti iných útvarov,
ii) zabezpečovanie technickej a administratívnej agendy a informácií v súlade s platnou právnou úpravou na úseku slobodného prístupu k informáciám,
jj) zabezpečuje ochranu osobných údajov podľa osobitných  predpisov prostredníctvom zodpovednej osoby a kontroluje ich dodržiavanie v podmienkach zamestnávateľa,
kk) spracováva rozhodnutia v odvolacom konaní podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
ll) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
mm) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
nn) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát evidencie majetku

 

Vedúci referátu: JUDr. Ľubica Ferencová
Tel.: +421-(0)55-6419 334
e-mail:  lubica.ferencova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje komplexnú evidenciu majetku mesta (spracovanie všetkých dokladov a zmlúv súvisiacich s majetkom mesta,
d) zabezpečuje odpisovanie majetku mesta,
e) zabezpečuje a realizuje všetky potrebné úkony súvisiace s delimitáciou majetku a vypracovanie delimitačných protokolov,
f) obstaráva podklady potrebné pre nakladanie s majetkom mesta z evidencií vedených orgánmi štátu (kataster nehnuteľností, štátny archív a pod.),
g) poskytuje informácie o mestskom majetku orgánom a ostatným organizačným útvarom mesta,
h) zabezpečuje zápis nehnuteľností do vlastníctva mesta v katastri nehnuteľností,
i) rieši všetky majetkovoprávne a súvisiace problémy pri majetku mesta,
j) eviduje najatý, vypožičaný majetok a vecné bremená,
k) spracováva podklady pre inventarizáciu majetku, podklady pre audit za celý evidovaný majetok, porovnávanie stavu nehnuteľného majetku mesta s katastrom nehnuteľností,
l) zabezpečuje styk s príslušnými správami katastra a zastupuje mesto v katastrálnych konaniach a konaniach na registri obnovenej evidencie pozemkov (ROEP),
m) vyhotovuje podklady pre zaevidovanie majetku nadobudnutého činnosťou referátu,
n) zaujíma stanoviská k vydržaniu mestských pozemkov,
o) vedie príručnú archiváciu zmlúv o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov a zmlúv o prevode vlastníctva k pozemkom pod družstevnými bytmi,
p) vedie príručnú archiváciu nájomných zmlúv vyhotovovaných správcami mestského majetku,
q) z majetkového hľadiska zaujíma stanoviská k reštitučným nárokom,
r) zastupuje mesto v konaniach vo veci riešenia záhradkových osád a zabezpečuje vyjadrenia k projektom záhradkových osád,
s) zastupuje mesto v konaniach vo veci pozemkových úprav a zabezpečuje vyjadrenia k projektom pozemkových úprav,
t) v prípade nezrovnalostí nehnuteľného majetku v evidencii mesta na stav katastra nehnuteľností zisťuje ich príčiny a zabezpečuje v súčinnosti s katastrom nehnuteľností ich odstránenie,
u) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
v) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
w) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát nakladania s majetkom

 

Vedúci referátu: Ing. Eva Verešová
Tel.: +421-(0)55-6419 114
e-mail:  eva.veresova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) navrhuje stratégiu a koncepcie účelného a efektívneho využívania majetku mesta a podieľa sa na tvorbe interných predpisov mesta súvisiacich s nakladaním majetku mesta,
d) komplexne zabezpečuje spravovanie, užívanie, zhodnocovanie a predaj majetku mesta,
e) usmerňuje a upozorňuje na jednotlivé formy a možnosti v procese nakladania s majetkom - predaj, zámena, kúpa, bezodplatný prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku z majetku mesta i do majetku mesta,
f) pripravuje podklady a návrhy nájomných zmlúv tak, aby bolo s majetkom nakladané efektívne a hospodárne,
g) zabezpečuje nadobúdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku do vlastníctva mesta,
h) pripravuje podklady a návrhy zmlúv o zverení do správy,
i) rieši žiadosti o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného majetku mesta a zabezpečuje technické záležitosti spojené s predajom majetku (osobné rokovanie so žiadateľom, objednanie znaleckého posudku a geometrických plánov, prípadne osobné rokovanie so znalcom, obhliadky v teréne, organizovanie dražieb a súťaží),
j) pripravuje podklady pre zápisy nehnuteľnosti - bytov a nebytových priestorov majetku mesta v katastri nehnuteľností,
k) spracováva kúpne zmluvy a návrhy na vklad do katastra nehnuteľností,
l) vyjadruje sa ku každému zmluvnému prevodu majetku mesta,
m) pripravuje podklady potrebné na úhradu platieb vyplývajúcich zo zmlúv,
n) vyhľadáva nepoistený majetok mesta a spolupracuje s maklérom na uzatváraní poistných zmlúv a v prípade poistnej udalosti spolupracuje s ním,
o) vykonáva koordinačnú a metodickú činnosť vo vzťahu k všetkým správcom mestského majetku,
p) pripravuje podklady pre spracovanie programového rozpočtu referátu nakladania a majetkom a zabezpečuje spracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy o plnení programovacieho rozpočtu za príslušné rozpočtové obdobie,
q) spracováva stanoviská za vlastníka (mesto Košice) k technickému zhodnoteniu objektov vo vlastníctve mesta pre jednotlivých správcov a nájomcov ku konaniam podľa stavebného zákona, v prípade potreby sa ich aj zúčastňuje,
r) vypracováva daňové priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom mesta (mimo územia mesta) a zabezpečuje celú agendu s tým spojenú,
s) zastupuje mesto ako vlastníka pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, s výnimkou tzv. školského majetku,
t) zastupuje mesto v konaniach vo veci riešenia záhradkových osád a zabezpečuje vyjadrenia k projektom záhradkových osád a k projektom pozemkových úprav podľa osobitných právnych predpisov,
u) vykonáva činnosti obce vyplývajúce zo zákona o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami a zastupuje obec v konaní o nariadení pozemkových úprav,
v) vykonáva činnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní (zabezpečovanie geometrických plánov, znaleckých, odborných, statických posudkov, stavebných prác - oprava, údržba mestského majetku),
w) vyhotovuje stanoviská vlastníka pre stavebné konanie stavieb realizovaných na mestských pozemkoch (napr. inžinierske siete),
x) pripravuje podklady pre jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva v súvislosti s nakladaním s majetkom mesta,
y) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
z) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
aa) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát samosprávnych orgánov

 

Vedúci referátu: Ing. Silvia Nagyová
Tel.: +421-(0)55-6419 550
e-mail:  silvia.nagyova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) v spolupráci s jednotlivými oddeleniami úradu zabezpečuje rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady v súlade s rokovacími poriadkami týchto orgánov vrátane posudzovania a kontroly predkladaných materiálov,
d) sústreďuje, kompletizuje a doručuje materiály na rokovanie MZ, zabezpečuje distribúciu všetkých potrebných materiálov na rokovania pre poslancov a členov mestskej rady,
e) poskytuje metodickú činnosť, odbornú poradenskú službu poslancom, členom mestskej rady, oddeleniam magistrátu, podnikom a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobností mesta, a podľa potreby aj miestnym úradom v MČ ohľade samosprávnych orgánov mesta,
f) vypracúva prehľady o činnosti poslancov v rozsahu možnosti danej zákonom o obecnom zriadení, plnení uznesení mestského zastupiteľstva a riešení dopytov poslancov,
g) oboznamuje poslancov s najnovšími aktuálnymi predpismi, nevyhnutnými pre vykonávanie funkcie poslanca,
h) metodicky usmerňuje oddelenia magistrátu a útvary bez právnej subjektivity na úseku práce s uzneseniami prijímanými mestským zastupiteľstvom vrátane spracovávania potrebných podkladov o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
i) zabezpečuje úlohy v rozsahu práv a povinností vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov pre oprávnenú osobu pri spracovávaní údajov poslancov,
j) organizačne a technicky zabezpečuje každoročne priebeh odovzdávania ocenení oceneným v rámci osláv Dňa mesta Košice a zabezpečuje agendu súvisiacu s verejnými oceneniami,
k) vedie evidenciu VZN mesta Košice, Štatútu mesta Košice a ich doplnkov a zasiela všetky zmeny jednotlivým organizačným útvarov mesta,
l) poskytuje, resp. zabezpečuje odborné informácie súvisiace s činnosťou poslancov a členov MR a podľa potreby poskytuje poslancom požadovanú dokumentáciu,
m) zabezpečuje pre potreby mestského zastupiteľstva a mestskej rady vhodné priestorové a technické podmienky na výkon ich funkcie,
n) zabezpečuje prípravu rokovaní mestského zastupiteľstva v súlade s platnou právnou úpravou a vnútornými predpismi mesta,
o) spracováva a eviduje zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva,
p) zabezpečuje zdokumentovanie všetkých materiálov, ktoré boli prerokované na mestskom zastupiteľstve a mestskej rade, hlasovanie poslancov, prezenčné listiny pre archiváciu, zabezpečuje správu originálov celej dokumentácie rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady počas lehoty uskladnenia až po ich protokolárne odovzdanie Referátu Archív mesta Košice podľa vecných registrov,
q) spracováva peňažné a nepeňažné príjmy poslancov a odmeny členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov v zmysle odmeňovacieho poriadku a predkladá ich na vyplatenie personálnemu útvaru,
r) sústreďuje osobné údaje poslancov a členov komisií - neposlancov potrebné pre nahlásenie do sociálnej a zdravotnej poisťovne pred nadobudnutím účinnosti vykonávania ich mandátu a predkladá ich ako aj ich zmeny na spracovanie personálnemu útvaru, tak aby bolo možné ich vykonanie v zákonom stanovenom termíne,
s) spracováva vecné registre prijatých uznesení a rozhodovacej činnosti mestského zastupiteľstva,
t) zabezpečuje vyhľadávanie a poskytovanie uznesení mestského zastupiteľstva a ostatnej rozhodovacej činnosti kolektívnych orgánov pre potreby súdnych orgánov alebo úradov miestnej štátnej správy,
u) spolupodieľa sa na vybavovaní interpelácií a dopytov poslancov, sleduje ich vybavovanie a vedie evidenciu podľa volebných období,
v) zabezpečuje písomnú agendu, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Rady starostov a výkon jej rozhodnutí,
w) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
x) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
y) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.