Prejsť na obsah

Oddelenie riadenia vnútorných procesov

Oddelenie riadenia vnútorných procesov

MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D", č.dv. 322
Tel.: +421-(0)55-6419 594 

Vedúci oddelenia:   Ing. Branislav Ondrík, PhD. 
e-mail*:  branislav.ondrik @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát personalistiky 

 

Vedúci referátu: Ing.Bc. Ľubov Platková
Tel.: +421-(0)55-6419 129
e-mail:  platkova.lubov @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje vydávanie a podieľa sa na aktualizácii vnútorných predpisov mesta v oblasti pracovnoprávnej a organizačnej (najmä pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna zmluva),
d) sleduje a aktívne sa podieľa na celkovom stave a na potrebách zamestnanosti magistrátu,
e) komplexne zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov mesta, primátora a námestníkov a realizuje vyplácanie peňažných a nepeňažných príjmov poslancov a odmien členov komisií mestského zastupiteľstva,
f) spracováva žiadosti o prijatie do zamestnania,
g) realizuje výberové konania a riadené pohovory,
h) spracováva a vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a realizuje spracovanie ich odmien,
i) posudzuje platové zatriedenie zamestnancov mesta v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
j) spracováva podklady pre rozsah a úpravy mzdového fondu, zapracováva ho do rozpočtu mesta a v súvislosti s tým sleduje, hodnotí a navrhuje jeho úpravy,
k) spracováva podklady pre výplaty miezd a odmien, vrátane iných pracovnoprávnych a poistných nárokov zamestnancov,
l) realizuje zúčtovanie dane zo závislej činnosti a spracováva podklady k zúčtovaniu zdravotného poistenia zamestnancov,
m) vedie a archivuje osobné spisy zamestnancov mesta s výnimkou školstva v príručnom archíve a zodpovedá za ich úplnosť,
n) vedie evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a sleduje a vyhodnocuje plnenie povinného podielu zamestnávania týchto zamestnancov,
o) spracováva prehľady o dochádzke,
p) spracováva výkazy a štatistické prehľady z personálnej a mzdovej oblasti,
q) plní povinnosti zamestnávateľa voči štátnym orgánom a ostatným inštitúciám (daňový úrady, úrad práce, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, inšpektorát práce, štatistický úrad, súdy, exekútorské úrady doplnkové dôchodkové spoločností, Trexima, a pod.) a zabezpečuje administratívnu agendu s tým súvisiacu,
r) zabezpečuje sociálnu starostlivosť o zamestnancov, vrátane tvorby a čerpania sociálneho fondu,
s) spracováva žiadosti o príspevok zamestnávateľa na rekreáciu  zamestnancov  a postupuje ich na spracovanie,
t) spracováva rozpočet a monitoring v oblasti vzdelávania zamestnancov, sleduje jeho čerpanie a organizuje vzdelávanie zamestnancov a vedie jeho evidenciu,
u) zúčastňuje sa na príprave podkladov pre projekty týkajúcich sa vzdelávania a podieľa sa na ich realizácii,
v) podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy,
w) spracováva prehľady životných a pracovných jubileí zamestnancov,
x) zabezpečuje vydávanie služobných preukazov a čipových kariet,
y) zabezpečuje absolventskú prax v spolupráci s úradom práce a odbornú prax študentov stredných a vysokých škôl,
z) podieľa sa na realizácii mestských projektov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti,
aa) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
bb) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
cc) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.
Referát informatiky 

 

Vedúci referátu: Ing. Marián Kundrát
Tel.: +421-(0)55-6419 308
e-mail:  marian.kundrat @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) koordinuje a zodpovedá za systémové informačné činnosti a uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov,
d) metodicky usmerňuje a projektovo riadi časť štátneho informačného systému v rozsahu svojej pôsobnosti, zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie časti štátneho informačného systému,
e) zabezpečuje a vykonáva bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií a zabezpečuje bezpečnosť vstupných a výstupných dát,
f) zabezpečuje agendu ochrany osobných údajov v informačných systémoch v súlade s bezpečnostným projektom,
g) zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
h) zabezpečuje prevádzku, správu a inovácie web aplikácií, informačného portálu mesta Košice - www.kosice.sk a intranetu,
i) zabezpečuje správu geografických informačných systémov,
j) koordinuje a zabezpečuje technicko-prevádzkové činnosti a činnosti na zabezpečenie technického rozvoja,
k) komplexne zabezpečuje správu hnuteľného majetku a nehmotného majetku v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a informačných systémov,
l) sleduje právnu úpravu štátneho informačného systému, jeho rozvoj, normy a štandardy a v súvislosti s tým prijíma a zhromažďuje ekonomické, technické alebo prevádzkové podklady,
m) podieľa sa na tvorbe koncepcií mesta v oblasti informačných systémov,
n) zabezpečuje správu a preventívnu údržbu výpočtovej techniky vrátane serverovej infraštruktúry a operatívne odstraňuje bežné závady,
o) zabezpečuje prevádzku, diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb počítačovej siete,
p) zabezpečuje tvorbu a prevádzku celomestského integrovaného informačného systému,
q) vykonáva systémovú administráciu a údržbu dát v informačných systémoch a komplexne zabezpečuje požiadavky na informácie z informačného systému,
r) zabezpečuje jednotlivé technické zariadenia a ich obsluhu (hlasovacie zariadenie a pod.) pre potreby rokovaní kolektívnych orgánov mesta,
s) zabezpečuje školenia užívateľov APV a školenia obsluhy výpočtovej techniky a zodpovedá za vzdelanostnú úroveň zamestnancov na útvare v oblasti informačného systému,
t) vykonáva lektorskú a školiacu činnosť pre zamestnancov, zamestnancov mestských častí a mestských podnikov, tvorí koncepcie a projekty vzdelávania zamestnancov v rámci IT,
u) zabezpečuje chod a údržbu informačného systému,
v) zabezpečuje správu informačných systémov v oblasti dátovej politiky, 
w) zabezpečuje nákup a prideľovanie služobných telefónov, 
x) zodpovedá za preberanie a testovanie projektov APV spracovávaných treťou stranou,
y) koordinuje programy pre správu registratúry,
z) zabezpečuje vecnú a technickú správu registratúry a správu registratúrneho strediska magistrátu,
aa) koordinuje školenia a metodické usmernenia pracovníkov, ktorí zabezpečujú správu registratúry,
bb) koordinuje jednotné spracovanie spisovej agendy na úrade v súlade s príslušnou legislatívou a registratúrnym poriadkom,
cc) koordinuje aktualizáciu registratúrneho plánu a jeho schválenie príslušným archívom,
dd) zabezpečuje predarchívnu starostlivosť registratúrnych záznamov,
ee) zabezpečuje organizačne, metodicky vyraďovacie konania,
ff) zabezpečuje tvorbu šablón písomností pre všetky organizačné útvary,
gg) koordinuje spoluprácu s Archívom mesta Košice pri správe registratúry,
hh) podieľa sa na spracovaní interných predpisov a noriem v oblasti správy registratúry a spisovej služby,
ii) vyhotovuje výpisy a potvrdenia z registratúrnych záznamov,
jj) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme.Referát transformácie infraštruktúry IT

 

Vedúci referátu:  Ing. Ivan Frič
Tel.: +421-(0)55-6419 248
e-mail:  ivan.fric @ kosice.sk

a) zodpovedá za formuláciu a implementáciu stratégie a architektúry IT infraštruktúry,
b) pripravuje projektový plán a riadi proces inicializácie, plánovania, realizácie a ukončovania projektov transformácie IT infraštruktúry,
c) pripravuje návrh cieľovej architektúry IT infraštruktúry a plán jej následnej integrácie do prostredia organizácie (sieť, servery, aplikácie, databázy, užívateľské nástroje, a pod.),
d) navrhuje štandardy v oblasti IT infraštruktúry a dohliada nad ich dodržiavaním,
e) udržuje a spravuje zoznam IT asetov, prevádzkuje IT Service Desk,
f) navrhuje metriky súvisiace s kontrolou kvality v oblasti prevádzky IT infraštruktúry,
g) plánuje, pripravuje a realizuje analýzy jednotlivých častí IT infraštruktúr,
h) zabezpečuje prevádzku IaaS, PaaS, fyzickej infraštruktúry hybridného cloudu a prevádzku aplikácií v tomto prostredí,
i) koncepčne riadi informačnú a kybernetickú bezpečnosť,
j) zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných bezpečnostných politík, štandardov a procedúr organizácie,
k) zabezpečuje implementáciu technických a organizačných bezpečnostných opatrení,
l) implementuje a zabezpečuje riadny chod procesov manažmentu bezpečnostných rizík a ošetrovania bezpečnostných hrozieb,
m) z pozície garanta, resp. z pozície projektového manažéra vedie bezpečnostné projekty IT, napr. implementáciu nových bezpečnostných technológií do prostredia IT infraštruktúry,
n) riadi informačnú a kybernetickú bezpečnosť vo vzťahu s dodávateľmi a pri obstarávaní, projektovaní a vývoji softvéru a systémov,
o) riadi bezpečnostnú architektúru IT infraštruktúry, vypracúva odborné stanoviská k novým zmenám v IT infraštruktúre, ktoré môžu mať potenciálny vplyv na bezpečnosť informačných aktív,
p) zabezpečuje budovanie bezpečnostného povedomia pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov,
q) vykonáva monitoring nad jednotlivými kritickými komponentami IT infraštruktúry vrátane bezpečnostného monitoringu,
r) navrhuje požiadavky na rozpočet a na iné zdroje súvisiace s bezpečnostnými opatreniami a procesmi zabezpečuje návrh metodík a riadi procesy obnovy prevádzkových činnosti (tzv. Business Continuity Management) vrátane metodík v procesoch plánovania havarijnej obnovy systémov (tzv. Disaster Recovery Planning),
s) zabezpečuje proces riadenia informačných aktív IT infraštruktúry v kontexte zaručenia ich bezpečnosti (tzv. IT Asset Management),
t) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
u) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
v) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.

 


Referát hospodárskej správy 

 

Vedúci referátu: Ing. Michaela Turyová 
Tel.: +421-(0)55-6419 838
e-mail:  magistrat @ kosice.sk
 

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu, sleduje jeho čerpanie a v prípade potreby odporúča a navrhuje operatívne úpravy,
d) zabezpečuje poistenie časti majetku mesta Košice, ktorý priamo spravuje,
e) zabezpečuje činnosť auto prevádzky a predkladá požiadavky na obstarávanie nových vozidiel,
f) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie jednotlivých pracovísk (okrem počítačovej techniky), vrátane zabezpečenia hygienickej údržby priestorov a vyhotovuje a aktualizuje miestne inventárne zoznamy,
g) zabezpečuje prevod povinne zverejňovaných zmlúv do strojovo čitateľného formátu
h) komplexne zabezpečuje aktualizáciu,  správu a   zverejňovanie zmlúv a objednávok na www.kosice.sk  a vedie centrálnu evidenciu zmlúv 
i) vyhotovuje objednávky a spracováva dodávateľské faktúry v súvislosti s činnosťou referátu, vystavuje platobné poukazy na preddavky a vyúčtovania,
j) vedie centrálnu evidenciu faktúr 
k) spravuje databázu obchodných partnerov v IS
l) preberá podania od fyzických a právnických osôb, faktúry a balíky, triedi zásielky, tlač a publikácie, eviduje podania v podacích hárkoch, technicky spracováva došlé podania v IS Helios Green, tvorí výstupné zostavy, zabezpečuje váženie a frankovanie zásielok, expedovanie a styk s poštovým úradom a eviduje mailovú korešpondenciu,
m) zapisuje podania do doručovacích kníh pre mestské podniky,
n) archivuje denné podacie poštové hárky,
o) zabezpečuje vyúčtovanie spotreby telefónnych hovorov,
p) komplexne zabezpečuje styk so Slovenskou poštou – VAKÚP a spracovanie platieb 
q) zabezpečuje skladové hospodárstvo (hnuteľného majetku, kancelárskych potrieb a pracovných odevov) a chod centrálnej rozmnožovne,
r) koordinuje činností zamestnancov  príslušných organizačných útvarov zastúpených na pracoviskách kancelárie prvého kontaktu (ďalej len KPK) v zmysle cieľov a  úloh Projektu KPK,
s) aktualizuje podklady pre oficiálnu web stránku mesta v časti "Servis pre občanov - KPK",
t) poskytovanie priamych ústnych, telefonických a e-mailových informácii súvisiacich s činnosťou KPK a kompetenciami mestskej samosprávy,
u) zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách a vyberanie poplatkov s tým spojených,
v) spracovanie mesačných hlásení jednotlivých matričných úradov v pôsobnosti mesta,
w) zabezpečuje kopírovacie služby pre občanov a výdaj tlačív a oznámených písomnosti k miestnym daniam pre fyzické osoby,
x) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
y) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
z) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.