Prejsť na obsah

Oddelenie školstva

Oddelenie školstva

MMK, Tr. SNP 48/A, II. poschodie blok "E", č.dv. 210
Tel.: +421-(0)55-6419 217

Vedúci oddelenia:   Mgr. Beáta Lopušniaková 
e-mail*:  beata.lopusniakova @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Vedúci oddelenia priamo riadi činnosť Školského úradu a ostatné odborné činností pri správe škôl a školských zariadení podľa osobitných predpisov:

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva podľa osobitných predpisov,
d) zabezpečuje metodiku riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
e) spracováva zámery, programy a neinvestičné projekty rozvoja školstva vo všetkých jeho oblastiach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
f) tvorí koncepciu a koordinuje činnosť na úseku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
g) vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy a školského zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom,
h) vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, patrí do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie a v oblasti školského stravovania,
i) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení na príslušný školský rok,
j) poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti odbornú a poradenskú činnosť v oblasti riadenia a zabezpečovania výchovnovzdelávacieho procesu a školského stravovania, ustanovenia a činnosti orgánov školskej samosprávy a kontinuálneho vzdelávania, metodicky riadi a usmerňuje vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a organizuje porady, odborné semináre a inštruktáže,
k) zabezpečuje podklady pre štatutára zriaďovateľa pri menovaní a odvolávaní riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pre vydanie ich zriaďovacích listín,
l) zabezpečuje podklady na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia pre štatutára zriaďovateľa,
m) predkladá návrhy na zaradenie, vyradenie škôl a školských zariadení a zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR na schválenie mestskému zastupiteľstvu,
n) zabezpečuje úlohy súvisiace s prechodom škôl a školských zariadení na právnu subjektivitu,
o) predkladá Mestskej školskej rade v Košiciach na vyjadrenie zásadné a koncepčné materiály a dokumenty,
p) spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami,
q) prerokováva s radou školy a s riaditeľom škôl a školských zariadení koncepciu rozvoja príslušnej školy, požiadavky subjektov na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v základnej škole,
r) zabezpečuje vedenie evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko s evidenciou, v ktorých školách ju plnia,
s) vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka,
t) zabezpečuje spracovanie a kontrolu štatistických údajov na úseku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej ako aj územnej pôsobnosti mesta,
u) vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
v) spracováva informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti pre orgány štátnej správy a verejnosť,
w) podieľa sa na spolupráci zriaďovateľa s radou školy a s riaditeľmi škôl a školských zariadení,
x) prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program,
y) vydáva metodické pokyny týkajúce sa zásad prevádzky školských jedální,
z) sleduje vývoj siete školských jedální v pôsobnosti mesta, pripravuje analýzu vyťaženosti a efektívnosti využitia školských jedální,
aa) spracováva analýzy a záverečné správy za oblasť mestského školstva,
bb) sústreďuje požiadavky školských jedální na doplnenie strojného a technologického zariadenia,
cc) spracováva analýzy a záverečné správy za oblasť mestského školstva,
dd) zabezpečuje komplexné spracúvanie miezd zamestnancov škôl a školských zariadení - preddavkových organizácií, včasnosť odvodov do poistných fondov,
ee) zabezpečuje činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru so zamestnancami škôl a školských zariadení v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o výkone práce vo verejnom záujme,
ff) zabezpečuje činnosti súvisiace s výpočtom a spracovaním miezd podľa podkladov zo škôl a školských zariadení,
gg) vedie evidenčné listy zamestnancov škôl a školských zariadení,
hh) pripravuje, kontroluje a eviduje zriaďovacie listiny a ich dodatky,
ii) poskytuje právne poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania,
jj) pripravuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme školských priestorov,
kk) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
ll) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
mm) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát ekonomických činností škôl a školských zariadení

 

Vedúci referátu:  Ing. Erika Pásztorová
Tel.: +421-(0)55-6419 901
e-mail:  erika.pasztorova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov pre školy školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pripravuje návrhy na rozpočtové opatrenia,
d) zabezpečuje rozpis rozpočtu mesta na rozpočtové organizácie a preddavkové útvary v oblasti školstva a priebežne ho aktualizuje, doplňuje a mení podľa regulatívov a požiadaviek zriaďovateľa,
e) dbá o dodržiavanie efektívneho finančného hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
f) kontroluje maximálnu hospodárnosť a dodržiavanie záväzných limitov schválených rozpočtom mesta na príslušný rok a zdrojov zo štátneho rozpočtu na príslušný rok,
g) podieľa sa na tvorbe vnútorných predpisov na poskytovanie odmien, riadiacich príplatkov a pod. u vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení,
h) zabezpečuje prípravu podkladov pre hodnotiacu správu mesta v kapitole vzdelávanie,
i) zabezpečuje spracovanie štatistických výkazov v stanovených termínoch v súlade s platnou právnou úpravou,
j) zabezpečuje poistenie majetku mesta v správe škôl a školských zariadení,
k) zabezpečuje správu majetku škôl a školských zariadení v univerzálnom rozsahu,
l) metodicky usmerňuje pracovníkov škôl a školských zariadení z hľadiska problematiky majetku, vrátane evidencie jednotlivých delimitačných protokolov,
m) zabezpečuje inventarizáciu majetku v súlade s platnou právnou úpravou podľa jednotlivých škôl a školských zariadení,
n) realizuje vyraďovanie majetku a likvidáciu vyradeného majetku, vrátane účasti na zasadnutiach vyraďovacej a likvidačnej komisie,
o) zabezpečuje školské kuchyne a jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku vybavenia technickým a technologickým zariadením,
p) realizuje priebežne kontrolnú činnosť v školských stravovacích zariadeniach po stránke technickej a technologického vybavenia,
q) vyhotovuje objednávky tovarov, služieb a prác pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a overuje vecnú a číselnú správnosť faktúr, ktoré sú predložené na základe objednávok,
r) zabezpečuje opravy a údržbu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
s) pripravuje návrh rozpočtu pre opravy a údržbu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity,
t) zabezpečuje podklady súvisiace s odpredajom nehnuteľného majetku,
u) zabezpečuje revízie plynových a elektrických zariadení a odstraňovaním porúch s nimi spojených, kontroluje realizáciu vykonaných prác, vecnú a číselnú správnosť dodávateľských faktúr,
v) realizovať výpočet prevádzkových nákladov, ktorý je súčasťou nájomných zmlúv pre prenájmy u školských zariadení bez právnej subjektivity,
w) zabezpečuje podklady pre zriaďovacie listiny a ich dodatky,
x) zabezpečuje finančné a majetkové účtovníctvo pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
y) vedenie evidencie všetkých účtov, evidenciu úhrad, dotácií a zabezpečuje pokladničné operácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
z) zabezpečuje agendu pre deti v hmotnej núdzi,
aa) zabezpečuje evidenciu majetku škôl a školských zariadení a eviduje listy vlastníctva na tento majetok,
bb) zabezpečuje všetky úkony správcu majetku,
cc) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
dd) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
ee) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.