Prejsť na obsah

Oddelenie športu a mládeže

Oddelenie športu a mládeže

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "E", č.dv. 105
Tel.: +421-(0)55-6419 216

Vedúci oddelenia:  Mgr. Mário Švec
e-mail*:  mario.svec @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) vykonáva štátnu správu na úseku telesnej kultúry podľa osobitných predpisov,
d) spracováva koncepciu rozvoja športu na úrovni mesta,
e) poskytuje súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,
f) podporuje a organizuje športové podujatia miestneho významu,
g) zodpovedá za miestnu telovýchovu v súlade s platnou právnou úpravou,
h) utvára podmienky pre rozvoj športu pre všetkých,
i) podporuje športové aktivity zdravotne postihnutých občanov,
j) podporuje iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,
k) kontroluje hospodárenie a účelovosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru,
l) spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
m) aktívne sa podieľa na realizácii dotačnej politiky mesta v oblasti športu so zameraním na mládežnícky šport v súlade so schválenými regulatívmi mesta,
n) spolupracuje s centrami voľného času na realizácii športovej vzdelanosti obyvateľov,
o) vytvára, eviduje a aktualizuje adresár športových združení, telovýchovných jednôt a iných subjektov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,
p) zabezpečuje štatistiku a spracováva analýzy a záverečné správy za oblasť telesnej kultúry,
q) pripravuje, spracováva a realizuje projektové zámery, granty a dotácie na rozvoj telesnej kultúry,
r) spracováva koncepciu využívania, modernizácie, rekonštrukcií a výstavbu nových športových areálov a športových zariadení v územnej pôsobnosti mesta,
s) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
t) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
u) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát športovej infraštruktúry

 

Vedúci referátu:  Ing. Vlastimil Očvár
Tel.: +421-(0)55-6419 965 
e-mail:  vlastimil.ocvar @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) vytvára materiálno – technické podmienky pre rozvoj telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti za účelom zvyšovania fyzickej a psychickej odolnosti, pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite a zdravého spôsobu života obyvateľov a návštevníkov mesta Košice,
d) spravuje a zabezpečuje prevádzku mestských športových zariadení a objektov,
e) spolupracuje pri organizácii športových a športovo-kultúrnych podujatí,
f) zabezpečuje poskytovanie telovýchovných služieb v spravovaných športových zariadeniach,
g) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry formou krátkodobého, alebo dlhodobého prenájmu na športovú činnosť,
h) vykonáva komplexný pasport vybavenia športovísk v Košiciach a jeho pribežnej aktualizácie,
i) rieši obnovu a účelné kompletizovanie súčasného vybavenia na kvalitnej športovo- -technickej, urbanisticko-architektonickej a prevádzkovej úrovni,
j) zabezpečuje vybavenia pre športovú činnosť s podporou finančných prostriedkov mesta,
k) spolupracuje pri prijímaní legislatívnych opatrení na realizácii výstavby, rekonštrukcii, správy a zachovania funkčnosti športovísk realizovaných z prostriedkov mesta,
l) spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej moci, regionálnou a miestnou samosprávou, investormi a občianskymi združeniami pri využívaní programov, fondov a iných výziev na realizáciu športovej infraštruktúry v meste,
m) spracováva koncepcie rozvoja športovej infraštruktúry pre potreby tradičných športov v meste, ako aj rozvoj mestskej športovej infraštruktúry pre potreby nových športových odvetví,
n) spolupracuje so školami, športovými klubmi a organizáciami v územnej pôsobnosti mesta v oblasti vyťažovania mestskej športovej infraštruktúry,
o) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
p) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
q) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.