Prejsť na obsah

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "D", č.dv. 108

Vedúci referátu: Ing. Jana Poľáková
Tel.: +421-(0)55-6419 521
e-mail: soro @ kosice.sk
web: https://www.kosice.sk/mesto/sprostredkovatelsky-organ-pre-integrovany-regionalny-operacny-program* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program:

a) aktualizuje RIUS (Regionálnu integrovanú územnú stratégiu) – časť UMR (Udržateľný mestský rozvoj) a relevantné časti opisu systémov riadenia a kontroly pre IROP,
b) vytvára, aktualizuje a schvaľuje (po odsúhlasení zo strany riadiaceho orgánu pre Integrovaný operačný program (ďalej len RO pre IROP)) manuál procedúr Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP),
c) navrhuje zmeny IROP v relevantných častiach s odôvodnením napĺňania cieľov IROP a stratégií EÚ, ktoré vyplývajú najmä z aktualizácie RIUS a jeho súčasti IÚSMO (Integrovaná územná stratégia mestskej oblasti),
d) spolupracuje s RO pre IROP pri vypracovaní harmonogramu výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušných špecifických cieľov a predkladá návrhy RO na jeho zmenu,
e) spolupracuje s RO pre IROP na vypracovaní výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (vrátane ich zmien) v nadväznosti na výhľadový plán implementácie programu, resp. v nadväznosti na harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a taktiež predkladá návrhy RO pre IROP na ich zmenu/zrušenie,
f) spolupracuje s RO pre IROP na vypracovaní výhľadového plánu implementácie programu, vrátane záväzného plánu napĺňania cieľov operačného programu,
g) spolupracuje s RO pre IROP na vypracovaní návrhu výziev na predkladanie projektového zámeru (vrátane ich zmien) vrátane návrhu formulára projektového zámeru a jeho príloh, resp. iných príloh k výzve na predkladanie projektových zámerov, a taktiež predkladá návrhy RO pre IROP na ich zmenu/zrušenie,
h) spolupracuje s RO pre IROP pri určení podmienok pre posúdenie projektových zámerov,  podmienok oprávnenosti výdavkov vo výzve na predkladanie projektových zámerov, definovaní benchmarkov, v prípade aplikácie multikriteriálnej analýzy stanovení Indexu investičnej účinnosti finančných limitov uplatňovaných v súvislosti s posudzovaním projektových zámerov, vypracovaní príručky pre posúdenie projektových zámerov,
i) spolupracuje s RO pre IROP pri vypracovaní harmonogramu výziev na predkladanie projektových zámerov a predkladá RO pre IROP návrhy na jeho zmenu, 
j) vypracúva podklady do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalšie správy  a/alebo podklady v zmysle požiadaviek Európskej komisie (ďalej len EK),  Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len CKO),  RO pre IROP, resp. iných relevantných subjektov, 
k) spolupracuje s RO pre IROP pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele, 
l) pripravuje a poskytuje iné údaje relevantné k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 podľa požiadaviek RO pre IROP, v prípade potreby vypracúva a aktualizuje podklady spojené s monitorovaním a hodnotením v stanovenej štruktúre podľa inštrukcií RO pre IROP, 
m) monitoruje a hodnotí pokrok v špecifických cieľoch a projektoch realizovaných v rámci IÚSMO, 
n) posudzuje projektové zámery v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a v znení neskorších predpisov, kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, posudzovanie (odborné hodnotenia) projektových zámerov vrátane realizácie výberu hodnotiteľov z databázy  (ak relevantné), uzatvára zmluvné vzťahy s hodnotiteľmi a zabezpečuje školenie hodnotiteľov a vydáva hodnotiace správy k projektovým zámerom 
o) vypracúva zoznam projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou a s negatívnou hodnotiacou správou, informuje o výsledku procesu posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru, vypracúva záverečné správy z výziev na predkladanie projektových zámerov, vrátane schválenia a zaslania na Certifikačný orgán  (ďalej len CO)  a na vedomie RO pre IROP do 5 pracovných dní od jej schválenia, 
q) vypracúva návrhy bodovaných hodnotiacich a v prípade potreby aj návrhy výberových kritérií pre príslušný špecifický cieľ v rozsahu vzťahujúcom sa na kompetenciu SO pre IROP týkajúcu sa výberu projektov podľa písmena s.,  v spolupráci s RO pre IROP tak, aby mohli byť schválené Monitorovacím výborom, 
r) pripravuje príručku pre odborné hodnotenie, pripravuje kritériá pre výber odborných hodnotiteľov, vrátane schválenia a zverejnenia, vypracúva a aktualizuje databázu hodnotiteľov za špecifický cieľ, realizuje výber hodnotiteľov z databázy a uzatvára zmluvné vzťahy s hodnotiteľmi, vrátane zabezpečenia školení hodnotiteľov v spolupráci s RO pre IROP 
s) zabezpečuje činnosti v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP, ich významu pre integrovanú stratégiu mestského rozvoja a IROP, a to za účelom samotného výberu projektov podľa článku 7 nariadenia o EFRR, t. j. stanovenia poradia projektov, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku určené v príslušnej výzve ako základnú podmienku pre rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, 
t) zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade so Zmluvou o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (ďalej len Zmluva) a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov, pričom koordináciu jednotnosti výstupov v tejto oblasti zabezpečuje RO pre IROP 
u) vypracúva a predkladá stanoviská (pripomienky) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi, návrhy opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolnému/auditnému orgánu a na vedomie RO pre IROP, ak SO pre IROP vystupuje ako samostatne auditovaný/kontrolovaný subjekt, v ostatných prípadoch zasiela SO  pre IROP uvedené na vyjadrenie RO pre IROP  pred ich kompletným predložením kontrolnému/auditnému orgánu zo strany RO pre IROP,  podávanie správ a odpočtov prijatých nápravných opatrení a prípadne aj preventívnych opatrení, ak takéto vyplynuli z výsledku auditov alebo kontrol pre SO pre IROP,
w) predkladá správy o výsledku všetkých auditov (audit vykonaný podľa zákona o finančnej kontrole a audite, audit EK, Európskeho dvora audítorov, iný audit), a kontrol vykonaných príslušnými kontrolnými orgánmi na RO pre IROP, vrátane osobitného upozornenia na podozrenie z podvodu, ak sa v rámci kontroly/auditu vyskytlo a zhodnotenie toho, či SO vzhľadom na nastavené pravidlá očakáva, že ide o individuálny jav, alebo je identifikované podozrenie z podvodu dôsledkom rozšírených praktík v rámci určitej skupiny prijímateľov alebo projektov, to všetko za účelom nastavenia preventívnych opatrení, ktoré sú prispôsobené konkrétnym situáciám a ktorých cieľom je zmierniť riziko podvodu na prijateľnú úroveň v rámci opatrení na boj proti podvodom,
w) predkladá správy o výsledku externého auditu  (audit EK, audit Európskeho dvora audítorov a iný audit) orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov elektronicky, na vedomie riadiacemu orgánu, v zmysle termínov stanovených právnymi dokumentmi pre IROP,
x) predkladá, resp. vypracúva podklady, stanoviská, vyjadrenia, návrhy odporúčaní a odpočtov ich plnenia k akčnému plánu k nedostatkom identifikovaným auditom EK a Európskeho dvora audítorov RO pre IROP podľa požiadaviek RO pre IROP,
y) predkladá, resp. vypracúva podklady, stanoviská, vyjadrenia, návrhy odporúčania, odpočty ich plnenia a poskytuje akékoľvek informácie podľa požiadaviek RO pre IROP za účelom plnenia povinností RO zo zavedených primeraných postupov na vypracovanie ročného súhrnu, ktorým sa zabezpečuje preskúmanie konečných výsledkov všetkých auditov a kontrol vykonaných príslušnými orgánmi a vykonávanie následných opatrení, analýza povahy a rozsahu zistených chýb a nedostatkov, osobitne vrátane podozrenia z podvodu a vykonanie následných opatrení v súvislosti s týmito nedostatkami a vykonanie preventívnych a nápravných opatrení v prípade zistenia systémových chýb, vrátane zistených podozrení z podvodu, 
z) spolupracuje s CKO pri činnostiach v oblasti informačno-poradenských centier podľa právnych dokumentov pre IROP, 
aa) vykonáva opatrenia na dodržiavanie požiadaviek na informovanie a komunikáciu v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP a pokynmi RO pre IROP, 
bb) vypracúva príslušné časti ročných komunikačných plánov a predkladá ich na RO pre IROP a následne ich realizuje v zmysle právnych dokumentov pre IROP, 
cc) realizuje iné opatrenia v oblasti informovania a komunikácie, 
dd) zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a výzvy na predkladanie projektových zámerov, ak je relevantné, na svojom webovom sídle a v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo Systému riadenia EŠIF,
ee) plní povinnosti vyplývajúce z Manuálu k Centrálnej databáze a z dokumentov vydaných zo strany Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení  na prevenciu, elimináciu, vyhodnocovanie a riadenie rizík a podvodov,
ff) poskytuje súčinnosť RO pre IROP v súvislosti s úkonmi RO pre IROP voči orgánom činným v trestnom konaní alebo v rámci priestupkového konania,
gg) uchováva dokumentáciu spojenú s úlohami podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a jej následných Dodatkov, 
hh) prešetruje a rieši medializované podnety a sťažnosti v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP vo všetkých prípadoch, v ktorých si to nevyhradil sám RO pre IROP,
ii) poskytuje súčinnosť RO pre IROP pri riešení žiadostí o poskytnutie informácií,
jj) zadáva, zbiera, eviduje, poskytuje a aktualizuje údaje v informačnom technologickom monitorovacom systéme (ITMS2014+)
kk) koordinuje UMR, pričom z hľadiska implementácie IÚSMO zodpovedá za jej organizačno-technické zabezpečenie a koordináciu zapojených subjektov,
ll) zabezpečuje ďalšiu dokumentáciu a podklady, ktoré sa týkajú postupov SO pre IROP v zmysle požiadaviek RO pre IROP a vyplývajú z potrieb implementácie príslušných špecifických cieľov a ich špecifík (vrátane schválenia a zverejnenia, ak relevantné),
mm) podáva informácie o spôsobe, vecných a časových okolnostiach vykonávania úloh SO pre IROP v písomnej forme na žiadosť RO pre IROP, 
nn) v rámci technickej pomoci (ďalej len TP) pripravuje Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a realizuje projekty TP, koordinuje verejné obstarávanie projektov TP a vypracováva žiadosti o platbu pre projekty TP,
oo) poskytuje poradenstvo pre potenciálnych žiadateľov projektových zámerov a o nenávratný finančný príspevok,
pp) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta vo svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
qq) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vo svojej pôsobnosti,
rr) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačných systémoch,
ss) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
tt) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.