Oddelenie strategického rozvoja

Oddelenie strategického rozvoja

MMK, Tr. SNP 48/A, IV. poschodie blok "D", č.dv. 440
Tel.: +421-(0)55-6419 342

Vedúci oddelenia:   Ing. Richard Dlhý 
e-mail*:  richard.dlhy @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát strategického rozvoja

 

Vedúci referátu: Ing. Štefan Daňo
Tel.: +421-(0)55-6419 287
e-mail:  stefan.dano @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) kontroluje súlad jednotlivých strategických koncepcií mesta so strategickými koncepciami regiónu a štátu v lokálnych podmienkach a v prípade potreby iniciuje ich aktualizácie na príslušnom odbornom referáte,
d) zabezpečuje spracovanie programu rozvoja mesta,
e) zabezpečuje koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarmi magistrátu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestských častí a ostatných partnerov pri plnení programu rozvoja mesta, jeho monitorovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii,
f) zabezpečuje spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice v zmysle platných riadiacich dokumentov riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program,
g) zabezpečuje koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarov magistrátu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestských častí a ostaných partnerov pri implementácií Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice, jej monitorovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom,
h) pripravuje podklady a zabezpečuje spoluprácu s partnermi mesta pre relevantné štatistické zisťovanie súvisiace s činnosťou referátu pri monitoringu a hodnotení Programu rozvoja mesta a Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice,
i) spolupracuje s referátom projektov EÚ pre zabezpečenie súladu projektov pripravovaných na realizáciu s Programom rozvoja mesta a jeho Akčným plánom,
j) zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti územného plánovania a územného rozvoja za účelom prezentácie mesta pre aktivity v oblasti vytvárania podmienok pre priame zahraničné investície ako aj domácich investorov,
k) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
l) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
m) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát projektov EÚ

 

Vedúci referátu: Ing. Terézia Vysocká, PhD.
Tel.: +421-(0)55-6419 376
e-mail:  terezia.vysocka @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) spolupracuje s referátom strategického rozvoja pri zabezpečení súladu jednotlivých strategických koncepcií mesta so strategickými koncepciami regiónu a štátu v lokálnych podmienkach,
d) koordinuje a vykonáva odborné činností pri príprave projektov a ostatných podkladov k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov pre mesto, okrem neinvestičných projektov pre oblasť školstva,
e) spolupracuje s podnikmi resp. organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestskými časťami v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
f) koordinuje činnosti súvisiace s implementáciou projektov na úrovni mesta Košice,
g) informuje jednotlivé subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice o dôležitých zmenách, nových výzvach v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z iných zdrojov,
h) vyhľadáva možnosti finančných zdrojov EÚ a iných finančných zdrojov pre potreby mesta a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,
i) poskytuje poradenskú činnosť pri príprave, spracovávaní projektov na úrovni mesta, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, resp. aj partnerov mesta,
j) poskytuje poradenskú činnosť, v prípade požiadavky, aj koordinačnú činnosť pre oddelenia magistrátu realizujúce národné projekty vo vlastnej pôsobnosti,
k) vedie prehľady a evidenciu rozpracovaných, schválených a realizovaných projektov mesta,
l) pri príprave žiadostí poskytnutia finančných prostriedkov z cudzích zdrojov iniciuje zabezpečenie relevantných, potrebných dokladov a odbornú súčinnosť od odborných referátov mesta resp. od ostatných partnerov projektu,
m) pripravuje podklady k tvorbe rozpočtu mesta s dôrazom na zapracovanie rozvojových projektov financovaných z cudzích zdrojov,
n) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
o) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
p) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát sociálnych vecí

 

Vedúci referátu: PhDr. Eva Dudová
Tel.: +421-(0)55-6419 246
e-mail:  eva.dudova @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnej pomoci podľa osobitných predpisov,
d) spracováva podklady a zodpovedá za realizovanie koncepcie mesta na úseku sociálnych vecí, zabezpečuje plnenie úloh na úseku sociálnych služieb v súlade s platnou právnou úpravou,
e) realizuje sociálnu politiku mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vrátane výkonu terénnej sociálnej práce,
f) pripravuje podklady k tvorbe rozpočtu mesta v oblasti sociálnej politiky a zapracúva do nich koncepčné a projektové úlohy,
g) koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť poskytovateľov sociálnych služieb financovaných z rozpočtu mesta a vedie ich evidenciu,
h) vyhľadáva aktívne možnosti a riešenia pre sociálne slabšie obyvateľstvo,
i) realizuje rozhodovaciu právomoc na úseku výkonu samosprávy v intenciách platnej právnej úpravy (sociálna pomoc, sociálne dávky, ...) a vykonáva kontrolu dodržiavania rozhodnutí vydaných na svojom úseku,
j) vykonáva a zabezpečuje agendu osobitného príjemcu prídavku na dieťa, osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi, a agendu sociálnych pohrebov,
k) komplexne zabezpečuje činnosť komunitných centier zriadených mestom,
l) komplexne zabezpečuje agendu dobrovoľníctva,
m) zodpovedá za bytovú politiku v podmienkach mesta v súlade so schválenými regulatívami a platnou právnou úpravou (tzv. sociálne bývanie), v súlade s tým sa podieľa na tvorbe koncepcií zameraných na rozvoj bytovej politiky mesta,
n) kontroluje dodržiavanie regulatívov mesta na úseku nakladania s bytmi,
o) spolupodieľa sa na zabezpečovaní vhodných bytových podmienok pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva,
p) zabezpečuje všetky úkony spojené s riešením bytových otázok (byty určené na sociálne bývanie, malometrážne a bezbariérové byty, nájomné byty), vrátane šetrení, posudzovaní nárokov a spracovania poradovníkov žiadateľov,
q) vykonáva všetky úkony potrebné k uzavretiu nájomných zmlúv a kontroluje ich po vecnej a právnej stránke,
r) rieši a zabezpečuje agendu núteného výkonu rozhodnutí správnych orgánov a súdov v súvislosti s bytovým fondom mesta (vypratanie bytu, náhradné bývanie),
s) spolupracuje so správcom bytového fondu mesta a s mestskými časťami pri riešení bytovej problematiky obyvateľov,
t) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
u) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
v) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.