Prejsť na obsah

Oddelenie strategického rozvoja

Oddelenie strategického rozvoja

Oddelenie pod priamym riadením 1. zástupcu riaditeľa magistrátu Ing. Richarda Dlhého
e-mail*:  richard.dlhy @ kosice.sk

MMK, Tr. SNP 48/A, IV. poschodie blok "D", č.dv. 440
Tel.: +421-(0)55-6419 342

Vedúci oddelenia:  
e-mail*

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát strategického rozvoja

 

Vedúci referátu: Ing. Mária Ház
Tel.: +421-(0)55-6419 882
e-mail:  maria.haz @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) kontroluje súlad jednotlivých strategických koncepcií mesta so strategickými koncepciami regiónu a štátu v lokálnych podmienkach a v prípade potreby iniciuje ich aktualizácie na príslušnom odbornom referáte,
d) zabezpečuje spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti,
e) zabezpečuje koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarov magistrátu, organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta, mestských častí a ostatných partnerov pri  plnení  Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti, jeho monitorovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii,
f) zabezpečuje spracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice v zmysle pokynov riadiacich orgánov,
g) zabezpečuje koordináciu činností jednotlivých organizačných útvarov magistrátu, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestských častí a ostaných partnerov pri implementácií Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice, jej monitorovaní, vyhodnocovaní a aktualizácii v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom,
h) pripravuje podklady a zabezpečuje spoluprácu s partnermi mesta pre relevantné štatistické zisťovanie súvisiace s činnosťou referátu pri monitoringu a hodnotení Programu rozvoja mesta a Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice,
i) spolupracuje s referátom projektov EÚ pre zabezpečenie súladu projektov pripravovaných na realizáciu s Programom rozvoja mesta a jeho Akčným plánom,
j) zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti územného plánovania a územného rozvoja za účelom prezentácie mesta pre aktivity v oblasti vytvárania podmienok pre priame zahraničné investície ako aj domácich investorov,
k) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
l) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
m) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát projektov EÚ

 

Vedúci referátu: Ing. Terézia Vysocká, PhD.
Tel.: +421-(0)55-6419 376
e-mail:  terezia.vysocka @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) spolupracuje s referátom strategického rozvoja pri zabezpečení súladu jednotlivých strategických koncepcií mesta so strategickými koncepciami regiónu a štátu v lokálnych podmienkach,
d) koordinuje a vykonáva odborné činností pri príprave projektov a ostatných podkladov k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov pre mesto, okrem neinvestičných projektov pre oblasť školstva,
e) spolupracuje s podnikmi resp. organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestskými časťami v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
f) koordinuje činnosti súvisiace s implementáciou projektov na úrovni mesta Košice,
g) informuje jednotlivé subjekty v zriaďovateľskej  a zakladateľskej  pôsobnosti mesta Košice o dôležitých zmenách, nových výzvach v súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z iných zdrojov,
h) vyhľadáva možnosti finančných zdrojov EÚ a iných finančných zdrojov pre potreby mesta a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,
i) poskytuje poradenskú činnosť pri príprave, spracovávaní projektov na úrovni mesta, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, resp. aj partnerov mesta,
j) poskytuje poradenskú činnosť, v prípade požiadavky, aj koordinačnú činnosť pre oddelenia magistrátu realizujúce národné projekty vo vlastnej pôsobnosti,
k) vedie prehľady a evidenciu rozpracovaných, schválených a realizovaných projektov mesta,
l) pri príprave žiadostí poskytnutia finančných prostriedkov z cudzích zdrojov iniciuje zabezpečenie relevantných, potrebných dokladov a odbornú súčinnosť od odborných referátov mesta resp. od ostatných partnerov projektu,
m) pripravuje podklady k tvorbe rozpočtu mesta s dôrazom na zapracovanie rozvojových projektov financovaných z cudzích zdrojov,
n) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
o) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
p) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát výstavby

 

Vedúci referátu: Ing. Ján Gliganič
Tel.: +421-(0)55-6419 296
e-mail:  jan.gliganic @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zastupuje mesto ako stavebníka a zabezpečuje úkony spojené s celým procesom výstavby od fázy prípravy projektovej dokumentácie, povoľovania stavby (územné a stavebné konanie), spracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa, realizáciu prác a dodávok, preberanie stavby resp. jej častí, až po kolaudáciu, uvedenie do užívania a zaradenie do majetku,
d) zabezpečuje podklady pre spracovanie štúdií, zadaní, investičných zámerov, spolupracuje a rokuje so zainteresovanými orgánmi samosprávy, štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, stavebnými úradmi, budúcimi užívateľmi a správcami stavieb,
e) zabezpečuje znalecké posudky, geometrické plány a zamerania stavieb, rieši rekonštrukcie budov za účelom ich zhodnotenia,
f) zabezpečuje odovzdanie staveniska, zvoláva kontrolné dni, rieši kolízie na stavbe, výkon inžinierskej činnosti, stavebný dozor, kontroluje a odsúhlasuje vykonané práce, a sleduje časový postup stavby a koordinuje zhotoviteľov,
g) rieši dotazy a podnety občanov, mestských častí, mestských organizácií a orgánov štátnej správy,
h) rieši poskytovanie dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týkajúcich sa investičnej výstavby,
i) chráni záujmy mesta a zastupuje mesto ako účastníka a dotknutého orgánu pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,
j) zabezpečuje záujmy mesta v oblasti územného rozvoja mesta,
k) v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi mesta zabezpečuje napĺňanie územnej  politiky   mesta v súlade so schválenými územnými zámermi mesta  a cieľmi vytýčenými   príslušnými orgánmi štátu,
l) sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúce sa ním zabezpečovaných činností,
m) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
n) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
o) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát verejného obstarávania

 

Vedúci referátu: JUDr. Martin Šustrík
Tel.: +421-(0)55-6419 320
e-mail:  martin.sustrik @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje všetky úkony a postupy súvisiace s jednotlivými formami a etapami verejného obstarávania v podmienkach mesta,
d) koordinuje verejné obstarávanie na úrovni mesta,
e) zabezpečuje a zodpovedá za vyhlasovanie verejného obstarávania v súlade s platnou právnou úpravou (spôsob vyhlásenia, zverejnenie, vestník verejného obstarávania),
f) podieľa sa na príprave a spracovávaní súťažných podkladov,
g) zabezpečuje a vedie evidenciu o realizovaných verejných obstarávaniach v podmienkach mesta,
h) vykonáva povinnosti obstarávateľa voči tretím osobám,
i) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
j) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
k) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát dátovej politiky a analýz

 

Vedúci referátu: Ing. Gabriela Hajduková
Tel.: +421-(0)55-6419 191
e-mail:  gabriela.hajdukova @ kosice.sk

 

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje tvorbu mestských politík, koncepčných materiálov a analýz súvisiacich so strategickou činnosťou mesta, 
d) zabezpečuje spracovanie údajov a dátových súborov najmä z administratívnych zdrojov, databáz, národného štatistického systému a iných zdrojov, 
e) zabezpečuje prípravu návrhov nových a úpravu existujúcich dátových systémov, 
f) zabezpečuje  metodické riadenie, koordináciu a kontrolu v danej oblasti,
g) spracováva analýzy o meste, mestských častiach, ich obyvateľoch, 
h) spracováva kvantifikáciu dopadov existujúcich nástrojov na zabezpečenie funkcií mesta a návrh nových nástrojov mesta, 
i) spolupracuje s organizačnými útvarmi mesta pri získavaní dát potrebných pre ich ďalšie spracovanie,  
j) spolupracuje  pri  príprave rozpočtu  mesta, najmä pri prognózovaní daňových a nedaňových príjmov, strednodobých a dlhodobých výdavkov a úrovne zadlženosti mesta, spoločností a organizácií zriadených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta,
k) pripravuje strategické dokumenty a ich prezentáciu pre vedenie mesta, 
l) koordinuje riešenia úloh z podnetov zadaných občanmi v rámci kompetencií príslušných organizačných útvarov,
m) zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a archiváciu digitálnych máp mesta  a leteckých ortogonálných fotosnímok mesta,
n) podieľa sa na príprave grafických podkladov pre verejné súťaže,
o) spracováva digitálne územnoplánovaciu dokumentáciu a podklady týkajúce sa katastrálnych a mestských hraníc, grafické vektorové spracovanie katastrálnych hraníc a vektorizáciu účelových máp,
p) koordinuje tvorbu, správu údajov a prevádzku geografického informačného systému mesta,
q) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
r) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
s) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát stratégie mobility

 

Vedúci referátu: Ing. Sebastián Baran
Tel.: +421-(0)55-6419 944
e-mail: mobilita @ kosice.sk

 

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) tvorí koncepciu verejnej osobnej dopravy v záujmovom území mesta Košice a vykonáva koordinačnú činnosť v oblasti verejnej osobnej dopravy v záujmovom území mesta Košice,
d) vykonáva úlohy mesta v postavení objednávateľa, t. j. pripravuje zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcom pravidelnej mestskej dopravy, kontroluje jej plnenie, určuje prepravný poriadok, zabezpečuje objednávku výkonov v zmysle týchto zmlúv a spolupracuje pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu oprávnených nákladov,
e) spolupracuje s organizátorom integrovaného dopravného systému a ďalšími objednávateľmi verejnej osobnej dopravy vo východoslovenskom regióne,
f) vykonáva úlohy mesta v oblasti verejnej osobnej dopravy a to najmä:
 1. Udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v mestskej autobusovej doprave a mestskej dráhovej doprave.
 2. Schvaľuje cestovný poriadok liniek v mestskej autobusovej doprave a mestskej dráhovej doprave.
 3. Vyjadruje sa v konaní o udelenie alebo zmenu povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky prechádzajúcej mestom a k cestovnému poriadku takejto autobusovej linky.
 4. Vykonáva kompetencie mesta v postavení regulačného orgánu a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného.
 5. Vedie evidenciu prevádzkovaných liniek na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu a evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme.
 6. Vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou.
g) spolupracuje s ďalšími organizačnými zložkami magistrátu:
 1. Spolupracuje na príprave strategických dokumentov v nadväznosti na systém verejnej osobnej dopravy.
 2. Spracováva odborné podklady pre tvorbu a sledovanie rozpočtu v oblasti verejnej osobnej dopravy.
 3. Spracováva odborné podklady pre vyjadrenie k územnoplánovacím dokumentáciám, územnoplánovacím podkladom, projektovým dokumentáciám a zámerom na území mesta z hľadiska vplyvu na systém verejnej osobnej dopravy a dopravný systém mesta.
 4. Spracováva odborné podklady pre prípravu investičných zámerov mesta Košice z hľadiska systému verejnej osobnej dopravy na území mesta Košice.
 5. Spolupracuje na zbere, spracovaní a vyhodnocovaní dát v oblasti verejnej osobnej dopravy.
 6. Spolupracuje pri informovaní a propagácii systému verejnej osobnej dopravy.
 7. Spolupracuje pri sledovaní legislatívy a spracováva odborné podklady k legislatívnym návrhom v oblasti verejnej osobnej dopravy.
h) zbiera, spracováva a vyhodnocuje požiadavky na zmeny v systéme verejnej osobnej dopravy v spolupráci s organizátorom integrovaného dopravného systému, cestným správnym orgánom, dopravcami a mestskými časťami, 
i) sleduje trendy v oblasti verejnej osobnej dopravy a zabezpečuje ich uplatňovanie v činnostiach mesta,  
j) poskytuje odborné konzultácie pre verejnosť a odborné inštitúcie v oblasti verejnej osobnej dopravy, 
k) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
l) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
m) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.