Prejsť na obsah

Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice

Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice

MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "E", č.dv. 
Tel.: +421-(0)55-6419 471 

Hlavný architekt mesta Košice: Dipl.-Ing. Architekt Petr Kropp
e-mail*:  uhamke @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

 Referát urbanizmu

 

Vedúci referátu:  Ing.arch. Martin Jerguš
Tel.: +421-(0)55-6419 471
e-mail:  uhamke @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje koncepčnú, koordinačnú a aplikačnú činnosť v oblasti územného plánovania, vrátane odborného obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov podľa osobitných predpisov,
d) vykonáva činnosti pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
e) zabezpečuje koncepcie priestorového a funkčného využitia jednotlivých častí mesta Košice v súlade s platnou právnou úpravou,
f) zabezpečuje prípravu, organizáciu a priebeh urbanistických súťaží a podieľa sa na príprave potrebných grafických podkladov,
g) podieľa sa na príprave a koordinácii zámerov z hľadiska jednotnej koncepcie dopravy na území mesta,
h) spracúva a pripravuje územno-plánovacie podklady, aktualizuje a pripravuje územno-plánovaciu dokumentáciu a podklady,
i) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
j) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
k) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát architektúry

 

Vedúci referátu:  Ing.arch. Jana Koreňová
Tel.: +421-(0)55-6419 471 
e-mail:  uhamke @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti architektúry a urbanizmu,
d) zabezpečuje evidenciu pamätihodnosti mesta a spolupracuje s príslušnými inštitúciami podľa osobitného predpisu prostredníctvom osobitnej komisie,
e) posudzuje a kontroluje investičné aktivity fyzických osôb a právnických osôb na území mesta a ich súlad s územným plánom mesta, poskytuje územnoplánovacie informácie k investičným zámerom a vydáva k nim stanoviská,
f) vydáva územno-plánovacie informácie a stanoviská k projektovej dokumentácii pre investorov a určuje urbanisticko-architektonické podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavieb,
g) zabezpečuje prípravu, organizáciu a priebeh architektonických súťaží týkajúcich sa investícií v meste po odbornej stránke,
h) podieľa sa na príprave grafických podkladov pre verejné súťaže,
i) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
j) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
k) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.Referát infraštruktúry

 

e-mail:  uhamke @ kosice.sk

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) zabezpečuje a aktualizuje súhrn informácií o území mesta z oblasti dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry,
c) zabezpečuje koncepcie priestorového a funkčného využitia jednotlivých častí mesta Košice z pohľadu dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry,
d) posudzuje a kontroluje investičné aktivity fyzických osôb a právnických osôb na území mesta a ich súlad s územným plánom mesta, poskytuje územnoplánovacie informácie k investičným zámerom a vydáva k nim stanoviská, z pohľadu svojej pôsobnosti,
e) vydáva stanoviská k projektovej dokumentácii pre investorov a určuje podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavieb, z hľadiska dopravnej, technickej a zelenej infraštruktúry,
f) podieľa sa na príprave, organizácii a priebehu súťaží týkajúcich sa investícií v meste po odbornej stránke z pohľadu svojej pôsobnosti,
g) spracúva a koordinuje jednotnú koncepciu dopravy, technickej a zelenej infraštruktúry na území mesta,
h) sleduje súlad realizovaných dopravných stavieb a dopravných riešení s koncepciou dopravy,
i) zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie dopravných prieskumov a posudzuje opatrenia navrhované na zmeny dopravného značenia a organizácie dopravy,
j) spolupracuje na zabezpečení digitálnych máp mesta, leteckých ortogonálných fotosnímok mesta a iných mapových podkladov,
k) podieľa sa na príprave grafických podkladov pre potreby územného plánovania mesta a verejné súťaže,
l) spolupracuje na digitalizácii územnoplánovacej dokumentácie a grafickom vektorovom spracovaní a vektorizácii účelových máp,
m) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
n) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
o) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.