Prejsť na obsah

Referát Archív mesta Košice

Referát Archív mesta Košice

Adresa: Kováčska 20, Košice

Vedúci referátu: Ing. Mgr. Michal Tunega
Tel.: +421-(0)55-622 18 25
e-mail:  michal.tunega @ kosice.sk
Web: https://www.kosice.sk/obcan/archiv-mesta-kosice

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát Archív mesta Košice

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) preberá, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov mesta, jeho mestských častí a nimi zriadených a založených právnických osôb a významných fyzických osôb,
d) vedie evidenciu pôvodcov registratúr a vykonáva odborný archívny dozor nad inštitúciami od ktorých archívne dokumenty preberá a zhromažďuje,
e) vedie a udržiava v súlade so skutočným stavom evidenciu archívneho dedičstva SR v celoslovenskom informačnom systéme Afondy,
f) spolupracuje s odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR pri rozhodovaní o dokumentárnej hodnote písomnosti a schvaľovaní registratúrnych poriadkov a plánov,
g) podáva Ministerstvu vnútra SR návrhy na začatie konania o uložení pokuty, nútenej úschove, vyvlastnení, či vyradení archívnych dokumentov z evidencie archívneho dedičstva,
h) vyhotovuje konzervačné kópie a študijné kópie z archívnych dokumentov, ktoré mu ukladá zákon o archívoch a registratúrach,
i) v zmysle platnej právnej úpravy a bádateľského poriadku povoľuje štúdium archívneho materiálu a rozhoduje o obmedzení prístupu k archívnym dokumentom, ktoré prevzal,
j) sprístupňuje archívne dokumenty formou inventárov, katalógov a iných archívnych pomôcok,
k) kompletizuje materiály zo zborových orgánov mesta,
l) umožňuje prístup verejnosti k archívnym pomôckam a ku základnej evidencií fondov,
m) zabezpečuje správnu agendu archívu, vyberá správne poplatky od žiadateľov za výpisy, odpisy a potvrdenia vydané z archívu, resp. za archívne rešerše,
n) overuje hodnovernosť kópií dokumentov uložených v AMK,
o) spolupracuje s inými archívmi doma i v zahraničí ako aj vedeckými a kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v meste,
p) na propagáciu archívneho dedičstva uloženého v Archíve mesta Košice využíva všetky druhy masovokomunikačných prostriedkov ako aj semináre, výstavy, či medzinárodné konferencie,
q) pri zabezpečovaní odborného archívneho vzdelania spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami z celého Slovenska,
r) podieľa sa na výskume v odbore archivistiky a pomocných vied historických,
s) zabezpečuje agendu Názvoslovnej komisie mesta Košice,
t) vedie a v osobitnom informačnom systéme doplňuje odbornú archívnu knižnicu,
u) zabezpečuje všetky úlohy a činnosti spojené s mestskou kronikou - sledovanie tlače a médií, zhromažďovanie písomných podkladov a informácií, zabezpečenie dokumentačnej tvorby, jazykové korektúry a grafické úpravy, tlač a viazanie kroniky,
v) zabezpečuje povinnosti mesta pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby,
w) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
x) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
y) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.