Prejsť na obsah

Referát auditu a kontrolingu

Referát auditu a kontrolingu

MMK, Tr. SNP 48/A, II. poschodie blok "D", č.dv. 209

Vedúci referátu: Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA, M.A.
Tel.: +421-(0)55-6419 292
e-mail: juraj.lenhardt @ kosice.sk* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát auditu a kontrolingu

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje vykonávanie vnútornej finančnej kontroly,
d) spracováva plán vnútornej kontroly a vyhodnocuje jeho plnenie,
e) vypracováva záznam o vykonaní kontroly,
f) hodnotí dodržiavanie hospodárnosti, zákonnosti, účinnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných finančných prostriedkov a nakladanie s majetkom a majetkovými právami mesta,
g) navrhuje opatrenia a procesy na odstránenie rizík pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta,
h) poskytuje poradenstvo pre zamestnancov mesta v súvislosti so zákonom o finančnej kontrole,
i) spracováva stanoviská ku kontrolám vykonávaným vonkajším kontrolným orgánom,
j) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačných systémoch,
k) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, orgánov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
l) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.