Prejsť na obsah

Referát CO, BOZP a PO

Referát CO, BOZP a PO

MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D", č.dv. 308

Vedúci referátu: Ing. Peter Ferjenčík
Tel.: +421-(0)55-6419 239
e-mail:  co @ kosice.sk
Web: http://www.cokosice.sk/

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát CO, BOZP a PO
a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) zabezpečuje a vykonáva spracovanie agendy požiarnej ochrany mesta v stanovenom rozsahu, je nápomocný pri plnení úloh požiarnej ochrany mestským častiam, zúčastňuje sa zisťovania príčin požiarov vrátane vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol,
d) zodpovedá za organizovanie a zabezpečovanie plnenia úloh civilnej ochrany v súlade s platnou právnou úpravou,
e) zodpovedá za organizovanie a zabezpečovanie plnenia úloh krízového riadenia v súlade s platnou právnou úpravou v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, vykonáva a zúčastňuje sa cvičení a prípravy na riešenie mimoriadnych situácií, zabezpečuje plnenie opatrení pri riadení záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, povodňových aktivitách a iných hromadných ohrozeniach,
f) koordinuje všetky opatrenia kolektívnej a individuálnej ochrany obyvateľstva a zodpovedá za plnenie opatrení kolektívnej a individuálnej ochrany obyvateľstva,
g) zabezpečuje a priebežne kontroluje funkčnosť systému krízového riadenia na území mesta, zabezpečuje a vykonáva spracovávanie systému technickej podpory krízového riadenia v spolupráci so subjektmi riadenými mestom a priebežne ho aktualizuje,
h) zabezpečuje súčinnosť štátnych orgánov, mesta a jednotlivých mestských častí Košíc, ako aj ostatných okolitých miestnych samospráv pri riešení mimoriadnych situácií,
i) spracováva predpísanú dokumentáciu ochrany práce a zabezpečuje realizáciu predpisov, smerníc a pokynov k zabezpečeniu bezpečnosti práce,
j) spracováva dokumentáciu na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie pre potreby mesta, zabezpečuje plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti mesta,
k) zabezpečuje úlohy ochrany utajovaných skutočností v zmysle platnej legislatívy pre mesto a organizácie v jeho pôsobnosti,
l) zabezpečuje evidenciu, archiváciu a skartáciu utajovaných písomností,
m) plní úlohy bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany v súlade s platnou právnou úpravou,
n) vykonáva priebežnú vzdelávaciu činnosť v oblasti civilnej ochrany, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to pre potreby mesta, ním zriadených subjektov ako aj pre potreby jednotlivých mestských častí mesta Košice,
o) poskytuje odbornú a metodickú pomoc mestským častiam a subjektom založených mestom v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZ,
p) vedie predpísanú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v pôsobnosti mesta a zodpovedá za jej priebežnú aktualizáciu,
q) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
r) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
s) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.