Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "E", č.dv. 117

Vedúci referátu: Ing. Alena Dudová
Tel.: +421-(0)55-6419 882
e-mail:  alena.dudova @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) pripravuje podklady a materiály pre spracovanie koncepcií v oblasti finančného riadenia a fungovania
d) navrhuje stratégiu a koncepcie účelného a efektívneho využívania majetku mesta v obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta (mimo škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou) a iných organizácií s účasťou mesta,
e) podieľa sa na zabezpečovaní odborných stanovísk k návrhom opatrení a k zmluvám medzi mestom v jednotlivých subjektoch v svojej pôsobnosti,
f) zabezpečuje a koordinuje prípravu materiálov potrebných k založeniu obchodných spoločností s účasťou mesta, resp. ich likvidácii v súčinnosti s oddelením právnym a majetkovým,
g) sleduje stav likvidovaných spoločností a podnikov v konkurznom konaní až do výmazu z obchodného registra,
h) navrhuje primátorovi kritériá hmotnej zainteresovanosti pre štatutárne orgány organizácií zriadených mestom a polročne pripravuje podklady pre vyhodnotenie ich plnenia,
i) spracováva návrhy finančného usporiadania organizácií zriadených mestom za uplynulý rok vo väzbe na štátny rozpočet a rozpočet mesta, resp. k poskytovateľom dotácií zo štrukturálnych fondov,
j) kontroluje vecné a účelové použitie dotácií finančných prostriedkov pridelených organizáciám zriadených a založených mestom,
k) sleduje a analyzuje náklady, výnosy a rozdeľovanie zisku obchodných spoločností,
l) sleduje a analyzuje plnenie stanovených ukazovateľov rozvoja organizácií zriadených mestom a spoločností zriadených mestom,
m) spolupracuje v procese transformácie spoločností mesta,
n) zabezpečuje odborné stanoviská k návrhom opatrení a k zmluvám medzi mestom a jeho obchodnými spoločnosťami,
o) zabezpečuje podkladové materiály, analýzy a odborné stanoviská pri tvorbe rozpočtu mesta v kontexte organizácií založených a zriadených mestom,
p) zabezpečuje odborné stanoviská pre potreby mesta ako spoločníka obchodných spoločností k návrhom na čerpanie úverov jednotlivých obchodných spoločností,
q) zabezpečuje podkladové materiály pre ratingové spoločnosti a audítorské spoločnosti,
r) zabezpečuje úschovu a archivovanie akcií a výpisy z účtu majiteľa cenných papierov mesta v obchodných spoločnostiach,
s) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
t) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
u) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.