Prejsť na obsah

Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

MMK, Tr. SNP 48/A, I. poschodie blok "E", č.dv. 117

Vedúci referátu: Ing. Július Lányi
Tel.: +421-(0)55-6419 882
e-mail:  julius.lanyi @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií

a) sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta,
b) navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti,
c) komplexne zabezpečuje riadenie obchodných spoločností a mestských organizácií v svojej pôsobnosti,
d) pripravuje podklady a materiály pre spracovanie koncepcií v oblasti finančného riadenia a fungovania,
e) navrhuje stratégiu a koncepcie účelného a efektívneho využívania majetku mesta v obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií mesta (mimo škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou) a iných organizácií s účasťou mesta,
f) podieľa sa na zabezpečovaní odborných stanovísk k návrhom opatrení a k zmluvám medzi mestom v jednotlivých subjektoch v svojej pôsobnosti,
g) zabezpečuje a koordinuje prípravu materiálov potrebných k založeniu obchodných spoločností s účasťou mesta, resp. ich likvidácii v súčinnosti s oddelením právnym a majetkovým,
h) sleduje stav likvidovaných spoločností a podnikov v konkurznom konaní až do výmazu z obchodného registra,
i) navrhuje primátorovi kritériá hmotnej zainteresovanosti pre štatutárne orgány organizácií zriadených mestom a polročne pripravuje podklady pre vyhodnotenie ich plnenia,
j) spracováva návrhy finančného usporiadania organizácií zriadených mestom za uplynulý rok vo väzbe na štátny rozpočet a rozpočet mesta, resp. k poskytovateľom dotácií zo štrukturálnych fondov,
k) kontroluje vecné a účelové použitie dotácií finančných prostriedkov pridelených organizáciám zriadených a založených mestom,
l) sleduje a analyzuje náklady, výnosy a rozdeľovanie zisku obchodných spoločností,
m) sleduje a analyzuje plnenie stanovených ukazovateľov rozvoja organizácií zriadených mestom a spoločností zriadených mestom,
n) spolupracuje v procese transformácie spoločností mesta,
o) zabezpečuje odborné stanoviská k návrhom opatrení a k zmluvám medzi mestom a jeho obchodnými spoločnosťami,
p) zabezpečuje podkladové materiály, analýzy a odborné stanoviská pri tvorbe rozpočtu mesta v kontexte organizácií založených a zriadených mestom,
q) zabezpečuje odborné stanoviská pre potreby mesta ako spoločníka obchodných spoločností k návrhom na čerpanie úverov jednotlivých obchodných spoločností,
r) zabezpečuje podkladové materiály pre ratingové spoločnosti a audítorské spoločnosti,
s) zabezpečuje úschovu a archivovanie akcií a výpisy z účtu majiteľa cenných papierov mesta v obchodných spoločnostiach,
t) vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme,
u) pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva,
v) pripravuje odpovede na interpelácie poslancov.