Prejsť na obsah

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice


MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D", č.dv. 314
Tel.: +421-(0)55-6419 711, fax: +421-(0)55-6436 288

Riaditeľ magistrátu:  Mgr. Marcel Čop
e-mail*:  riaditelmmk @ kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).Magistrát mesta Košice vedie a jeho prácu organizuje riaditeľ Magistrátu mesta Košice (ďalej len riaditeľ), ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

Riaditeľ plní najmä tieto úlohy:

a) zabezpečuje organizáciu práce magistrátu okrem osobitných útvarov (§ 6 a 7),
b) riadi, organizuje a kontroluje hospodárenie magistrátu,
c) zostavuje návrh rozpočtu magistrátu a vykonáva dozor nad jeho plnením,
d) kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených magistrátu na plnenie určených úloh; správu o hospodárení podáva raz za štvrťrok písomne primátorovi,
e) po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno technického vybavenie, zariadenie a údržbu magistrátu a ostatných pracovísk podliehajúcich magistrátu,
f) zabezpečuje spoluprácu s úradmi a inštitúciami pri zabezpečovaní a realizácii výchovy a vzdelávania zamestnancov mesta,
g) zabezpečuje starostlivosť o hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta podľa platných predpisov,
h) v súčinnosti s primátorom a príslušnými odbornými útvarmi magistrátu sa podieľa na organizácii, riadení a realizácii úloh pri mimoriadnych situáciách.Riaditeľ je oprávnený konať v mene magistrátu v jemu zverených oblastiach a spoločne s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

Riaditeľ plní aj ďalšie úlohy určené primátorom.