Prejsť na obsah

Mestská rada: 1

1. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 18.01.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

1. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. januára 2011 (utorok) od 8.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Priemyselný park letisko
Predkladá: p. Raši, primátor mesta Košice

2.  Odňatie pozemkov na území Mestského parku zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto a následné zverenie Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

3.  Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu Ing. P.K. na ul. Hrnčiarska č. 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

4.  Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre MVDr. J. S. a MVDr. M. S. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

5.  Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

6.  Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre L. G.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

7.  Predaj pozemkov v k.ú. Krásna pre P. Ž.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

8.  Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 291 zo dňa 25.10.2007, č. 1094 zo dňa 23.2.2010 a bodu č. 2 uznesenia č. 1134 zo dňa 27.4.2010
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

9.  Rôzne

10.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice