Prejsť na obsah

Mestská rada: 10

10. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 17.10.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

10. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
17. októbra 2011 (pondelok) od 14.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku registra KN-C parc. č. 576/7 v k.ú. Južné mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

2. Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k.ú. Čermeľ medzi mestom Košice a manželmi K.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

3. Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k.ú. Terasa medzi mestom Košice a manželmi H.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

4. Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Kavečany pre K. S.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

5. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EKUMENA, s.r.o. na ul. Alžbetina č. 13, Mäsiarska č. 2
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6. Rôzne

7. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice