Prejsť na obsah

Mestská rada: 11

11. (mimoriadne) rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 03.11.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

11. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
3. novembra 2011 (štvrtok) od 8.00 hod.
v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D"
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ za obdobie rokov 2008 a 2010
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.  Návrh zámeru pripojenia bytových domov Luníka IX na odber elektrickej energie v časovom rozpätí rokov 2011 – 2014
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3.  Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Zabezpečenie úverových prostriedkov od VÚB, a.s. a SLSP, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom období rokov 2011 – 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice