Prejsť na obsah

Mestská rada: 12

12. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 21.11.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

12. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. novembra 2011 (pondelok) od 8.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IV. rokovania MZ
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VI. rokovaní MZ dňa 19.9.2011
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3. Návrh na úpravu účelového príspevku na stravovanie dôchodcov
Predkladá: p. Briškár, poslanec MZ a predseda SBK MZ

4. Návrh VZN mesta Košice o zriaď. a použ. Taxi stanovíšť na území mesta...
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Návrh na zmeny a dopl. VZN mesta Košice č. 99 o nakl. s kom. odpadmi...
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh na utvorenie evidencie pamätihodností mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Návrh VZN mesta Košice o zozname a evid. pamätihodností mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh na zmenu Stanov v Čl. II., Predmet podnikania, v obch. sp. DPMK, a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Návrh na zmenu tarify DPMK, a.s. pre MHD s platnosťou od 01. 01. 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obch. sp. BPMK, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Informácia o výsledku výb. konania na obsadenie miesta riaditeľa Strediska soc. pomoci mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Školské stredisko záujm. činnosti ako súčasť ZŠ Kežmarská 28, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Členstvo v radách škôl a šk. zariadení v zriaď. pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa – doplňujúci návrh
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii parkovacích služieb v zóne spoplatnených parkovacích služieb
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

15. Projekty Základných škôl podané v rámci výzvy OPV-2011/1.1/06-SORO
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

16. Projekt: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, v rámci výzvy OPV-2011/1.1/02-SORO
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

17. Nakladanie s maj. mesta Košice – zámena poz. v k. ú. Stredné mesto - I.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Nakladanie s maj. mesta Košice – zámena poz. v k. ú. Stredné mesto - II.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Prevod pozemkov medzi mestom Košice a Slovnaftom, a.s. v k.ú. Barca a k.ú. Letná formou zámeny
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

20. Nakladanie s maj. mesta Košice - zámena pozemkov a podielov na pozemkoch v k.ú. Terasa so spol. J.F.INVEST, s.r.o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

21. Bezodplatný prevod dopr. stavieb SO 36 – pripojovacieho a výjazdového pruhu, chodníka pre peších a sad. úprav Parkovacieho domu na Štúrovej ul. ...
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

22. Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nebytových priestorov na ul. Budapeštianska č. 42, 44 pre nájomcu TAUPAL, spol. s.r.o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nebyt. priestorov na ul. Budapeštianska č. 46, 48 pre nájomcu Lekáreň Remedia Košice, spol. s.r.o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Prenájom nebyt.priest. na Čsl. armády 21 pre SENIOR DOM...
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

25. Prenájom poz, časti parcely č. 4429/8 v k.ú. Jazero za účelom výstavby parkoviska na Uralskej ulici v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

26. Prenájom pozemkov parc. č. 2954/134, 2954/137, 2954/43 a 2954/44 v k.ú. Furča pre MČ Košice - Darg. hrdinov za účelom realizácie sad. úprav a ...
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

27. Priamy nájom nebyt. priest. na Hronskej ul. č. 12 pre SLSP, a.s.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

28. Priamy nájom objektu č.súp.1006 na Hviezdoslavovej ul. pre KSK
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

29. Nájom tenis. dvojhaly č.súp. 2746, k.ú. Sev. mesto pre obč. združ. TenSta
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

30. Priamy prenájom les. majetku pre Mest. lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

31. Prenájom poz., parc. č. 3001/1 v k.ú. Terasa za účelom výstavby park.plôch...
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

32. Prenájom poz. pre MČ Košice – Šaca za účelom uloženia inž. sietí
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

33. Prevod poz. v k.ú. Košické Hámre formou priam. predaja pre D. K. a M. K.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

34. Nakl. s maj.mesta Košice– priam.predaj poz. v k.ú. Poľov pre MOLD-TRADE
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

35. Nakl. s maj. mesta Košice – priam.predaj poz. v k.ú. Grunt pre MIMISO
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

36. Nakl. s maj. mesta Košice – priam.predaj poz. v k.ú. Myslava pre MVDr. R. Ž.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

37. Nakl. s maj. mesta Košice – návrh na zrušenie uzn. MZ č. 805/30.4.2009
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

38. Nakl. s maj.mesta Košice – urč. sp. prevodu – pr.predaj poz. v k.ú. Juž. mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

39. Nakl. s majetkom mesta Košice – urč. sp. prevodu – pr.predaj poz. v k.ú. Terasa
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

40. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – pr.predaj pozemku v k.ú Skladná
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

41. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu časti poz. v k.ú. Terasa formou pr. predaja
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

42. Rôzne

43. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice