Prejsť na obsah

Mestská rada: 13

13. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.12.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

13. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. decembra 2011 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu JUDr. E. S. v dome na ul. Jarná č. 11
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

2.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovenská pošta, a.s. v dome na ul. Ostravská č. 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

3.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k.ú. Severné mesto pre S. R. a B. R.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

4.  Rôzne

5.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice