Prejsť na obsah

Mestská rada: 14

14. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 09.01.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady
v Košiciach

z v o l á v a m

14. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

9. januára 2012 (pondelok) od 8.30 hod.


v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 1. Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „K letisku"
  Predkladá: p. Raši, primátor mesta
 2. Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Na hore"
  Predkladá: p. Raši, primátor mesta
 3. Návrh VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Ungárova"
  Predkladá: p. Raši, primátor mesta
 4. Transformácia organizácie KOŠICE – Turizmus na oblastnú organizáciu cestovného ruchu
  Predkladá: p. Lenártová, námestník primátor mesta
 5. Rôzne
 6. Záver

  MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
  primátor mesta Košice