Prejsť na obsah

Mestská rada: 15

15. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 06.02.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

15. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
6. februára 2012 (pondelok) od 7.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2012 – 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Pokračovanie rokovania k bodu č. 14 z VIII. rokovania MZ zo dňa 5.12.2011: Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii park. služieb v zóne spopl. park. služieb (ZPS)
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VIII. rokovaní MZ dňa 5.12.2011
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

4. Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátor mesta

5. Návrh Pravidiel prenajímania hybridných bytov vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátor mesta

6. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 112 o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jaz. školy, dieťa MŠ a dieťa šk. zariadenia. (nariadenie o dotáciách na prevádzku a mzdy)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Košiciach
Predkladá: p. Bukuš, náčelník mestskej polície

8. Doplnenie členov v radách škôl a šk. zar. v zriaď. pôs. mesta Košice za zriaďovateľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátor mesta

9. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, person obsadenia a mat. zabezpečenia šk. roka 2010/2011 v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, JŠ, SSŠ ...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátor mesta

10. Zmena zástupcu mesta Košice vo funkcii člena doz. rady v obch. spol. KOSIT, a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh na zmeny predmetu činnosti obch. spol. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Návrh na zmenu predmetu podnikania (činnosti) obch. spoločnosti BPMK, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Zverenie nehnuteľností v k.ú. Severné mesto Mestskej časti Košice – Sever
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

14. Zverenie pozemkov do správy Mestskej časti Košice - Myslava
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

15. Rozšírenie prenájmu poz. pri ZŠ Drábova na výstavbu šport. centra KVP Aréna
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

16. Prenájom pozemkov pre CASSOVIA SPEED ROLLER CLUB za účelom výstavby šport. areálu s inline dráhou na Petzvalovej ul. v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

17. Prenájom pozemku pre obč. združenie ENJOY THE PARK za účelom realizácie cykloparku
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

18. Priamy prenájom poz. pre MČ Košice – Barca za účelom výstavby komunikácie a likvidácie skládky nepovol. odpadu...
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

19. Nájom majetku za symbol. nájomné z dôvodov hodných osob. zreteľa – informácia o plnení uzn. MZ č. 180 z 5.12.2011
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

20. Zníženie nájomného za prenájom nehnuteľností na ul. Čsl. armády 21 pre SMMK, s.r.o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

21. Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre TEHO s.r.o. Košice a násl. zriadenie vec. bremena
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

22. Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre VVS, a.s. a násl. zriadenie vec. bremena
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

23. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj a zámena pozemkov v k.ú. Južné mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

24. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj časti poz. v k.ú. Sev. mesto pre S. R. a B. R.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

25. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Jazero pre L. H.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

26. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. M. G.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

27. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Koš. N. Ves pre SBD III Košice
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

28. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre T. D.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

29. Nakl. s maj. mesta Košice - priamy predaj poz. v k.ú. Terasa pre Ing. L. P. a Ing. E. P.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

30. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Terasa pre Š. N. a manželku K.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

31. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre Ing. V. J.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

32. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj poz. v k.ú. Južné mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

33. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj poz. v k.ú. Terasa
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

34. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj poz. v k.ú. Jaklovce
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

35. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu nehnuteľností - budovy OC III na Hemerkovej č. 39, vrátane pozemku formou dobr. dražby
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

36. Nakl. s maj. Mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Skladná
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

37. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Furča
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

38. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu nehnut. v k.ú. Str. mesto na zákl. OVS
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

39. Predaj nebyt. priestoru pre nájomcu Ing. L. M. na ul. Hlavná č. 84
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

40. Predaj nebyt. priestoru pre nájomcu Ing. P. M. na ul. Čapajevova č. 3
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

41. Predaj nebyt. priestoru pre nájomcu UNITED!, s.r.o. na ul. Jarná č. 1
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

42. Rôzne

43. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH