Prejsť na obsah

Mestská rada: 16

16. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 12.03.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

16. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
12. marca 2012 (pondelok) od 8.30 hod. 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Nakladanie s majetkom mesta Košice - prevod časti pozemku v k.ú. Terasa pre MUDr. K. S. a Ing. P. S.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

2.  Rôzne

3.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice