Prejsť na obsah

Mestská rada: 17

17. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 02.04.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

17. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
2. apríla 2012 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na X. rokovaní MZ dňa 21.02.2012
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Hodnotiaca správa prog. rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP IS, prioritná os 2, opatrenie 2.1, kód výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP projekt na digitalizáciu Archívu mesta Košice
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

4. Informat. správa o prínosoch členstva v združeniach pre mesto Košice za r.2011
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

5. Priebežná správa o projekte Košice – EHMK 2013 za obdobie 20.2.-19.3.2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

6. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti ob. sp. Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a škol. zar., pri školách a škol. zar. v zriaď. pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa...
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

8. Koncepcia školstva mesta Košice na roky 2009 - 2013 (Rozvoj škôl a škol. zariadení) - analýza a aktualizácia za 2009 – 2011
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

9. Jazyková škola Polianska 1, Košice ako súčasť Základnej školy Polianska 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

10. Rozšírenie nájmu na Tr. SNP 48/A pre Košice-EHMK 2013, n o. za 1,- € bez DPH
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

11. Športovo-rekreačný areál Galaktik - prehodnotenie nájmu
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

12. Bezodplatný prevod dopr. stavieb od fi. Datacom s.r.o. do maj. mesta Košice a zriadenie bezodplat. vec. bremena v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

13. Prenájom poz. v k.ú. Terasa za účelom realizácie drob. stavieb pre MČ Košice – Západ s výškou nájmu 1 € za celú prenajatú výmeru
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

14. Odňatie maj.mesta zo správy a pr.prenájom poz. v k.ú.Huštáky pre MČ Košice–St.mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

15. Zverenie budovy požičovne šport. potrieb do správy MČ Košice – Sídlisko KVP a odňatie p. č. 2759, k.ú. Grunt zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

16. Zverenie bývalého futbal. ihriska na ulici L. Novomeského do správy žiadateľovi MČ Košice – Staré Mesto za účelom vybud. komplexu ihrísk
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

17. Zverenie objektov Kompostárne a poz. v areáli Skleníkového hospodárstva – Záhrada Bernátovce do správy SMsZ v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

18. Predaj nebyt. priestoru pre nájomcu CPK Slovakia s.r.o. na ul. Hlavná č. 37
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

19. Predaj nebyt. priestoru pre nájomcu L. S. na ul. Južná trieda č. 85
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

20. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vybav. na ul. Budapeštianska 22, 24 pre nájomcu P. R.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

21. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vybav. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu V. S. V+V
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

22. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vybav. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu PROFIT CAR
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

23. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vybav. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu INBOX
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

24. Nakl. s maj. mesta Košice - schvál. sp.prevodu nehnut.- zámena poz. v k.ú. K.N.Ves
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

25. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu pozemku v k.ú. Južné mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

26. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj poz. v k.ú. Sev. mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

27. Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. predaja poz. v k.ú. Pereš formou dobr. dražby
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

28. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Sev. mesto pre D. K.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

29. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Juž. mesto pre L. P. a M. P.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

30. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Terasa pre M. P. a Z. P.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

31. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Sev. mesto pre Ing. F. K.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

32. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Juž. mesto pre Mgr. E. K.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

33. Nakl. s maj. mesta Košice – pr. predaj poz. v k.ú. Malá Lodina pre Poľ.zd. Sopotnica
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

34. Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj poz. v k.ú. Skladná pre MECOM, spol.s r.o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

35. Nakl. s maj. mesta Košice – prevod poz. v k.ú. Juž. mesto pre KAPA-PRESS, s.r.o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora mesta

36. Nakl. s maj. mesta Košice: 1) priamy predaj podielu nehnut. na ul. Budapeštianska č. 10, 12; 2) predaj nebyt. priest. pre nájomcu I. M. na ul. Budapeštianska č. 10, 12
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

37. Nakl. s maj. mesta Košice: 1) pr.predaj nehnut. – budovy na ul. Budapeštianska č. 34, 36; 2) predaj nebyt. priest. pre nájomcu Rabeno, s.r.o. na ul. Budapeštianska č. 34, 36
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

38. Rôzne

39. Záver


MUDr. Richard Raši, PhD., MPH