Prejsť na obsah

Mestská rada: 18

18. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 14.05.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

18. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. mája 2012 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Nakladania s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k.ú. Furča pre Garáže Košice spol. s r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

2. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemkov v k.ú. Terasa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

3. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu TORES, a.s. na ul. Hlavná č. 64
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mestaRôzne

4. Rôzne

5. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice