Prejsť na obsah

Mestská rada: 19

19. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 04.06.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

19. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
4. júna 2012 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VIII. rokovania MZ
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XI. rokovaní MZ dňa 23.04.2012
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3. Plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 215/21.02. 2012 „Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii park. služieb v zóne spopl. park. služieb"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Návrh na zmenu termínu plnenia časti B) uznesenia MZ č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energet. zhodnotenia odpadu pre mesto Košice „MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Návrh na zrušenie časti uzn. MZ v Košiciach č. 481 zo dňa 26. - 27.6.2008
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

6. Návrh VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti úz. samosprávy mesta
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

7. Návrh VZN mesta Košice o urč. názvu ulice „Vínová"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh VZN mesta Košice o urč. názvu ulice „Pod Vitalinou"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Návrh VZN mesta Košice o urč. názvu ulíc „Tramínová", „Rulandská", „Modranská", „Pezinská", „Račianska"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Bazová", „Jelšová", „Hrabová, „Jarabinová", „Hlohová"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o ver. poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v šk. zari., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Návrh pravidiel prenajímania škol. majetku vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Koncepcia zlúčenia obch. spoločností BPMK, s.r.o. a SMMK, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Zmena zastúpenia Mesta Košice v predstavenstve a doz. rade obch. spol. Mestský Futbalový Klub Košice a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17. Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej škol. rady
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18. Urč. sp. prevodu – zámena poz. v k.ú. Letná, Železiarne pre City Holding, a.s., Valcovňa profilov, a.s. a Hutné stavby development, a.s. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

19. Urč. sp. prevodu pozemku v k.ú. Juž. mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

20. Urč. sp. prevodu – priamy predaj poz. v k.ú. Krásna
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

21. Urč.sp. prevodu – priamy predaj poz. v k.ú. Niž. Klátov
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

22. Urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybav. na ul. Budapeštianska 38, 40
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Zámena pozemkov a podielov na poz. v k.ú. Koš. N. Ves s Ing. T. L. a W. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

24. Priamy predaj poz. v k.ú. Jazero pre JT Holding, s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

25. Priam.predaj poz. v k.ú. Skladná pre Šafran Slovakia, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

26. Priamy predaj poz. v k.ú. Južné mesto pre J. P. a M. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

27. Prevod pozemkov v k.ú. Furča priamym predajom pre Ing. J. B.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

28. Prevod nehnuteľností v k.ú. Koš. N. Ves pre MČ Košice – Koš. N. Ves
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

29. Prevod pozemku pod garážou v k.ú. Terasa priamym predajom pre L. J.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30. Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu INBOX, s.r.o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31. Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu PROFIT CAR s. r.o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

32. Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 22, 24 pre P. R.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

33. Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre V. S. V+V
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

34. Prenájom nebyt. priestoru na Vodárenskej ulici pre MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

35. Priamy prenájom pozemkov pre Železnice SR
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

36. Priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

37. Priamy prenájom stavieb,budov,poz. pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

38. Bezodplat. prevod dopr. stavieb od fi. AUPARK Košice, s r.o. do maj. mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

39. Bezodplat. prevod dopr. stavby „Tech. infraštruktúry pre súbor rod. domov Myslava – Kopa" od fi. KOPA INVEST, s.r.o. do maj. mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

40. Bezodplat. prevod dopr. stavby SO 09 Komunikácie a spev. plochy od fi. Moris Slovakia, s.r.o. do maj. mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

41. Zverenie pozemkov vo vlast. mesta Košice v k.ú. Myslava, do správy MČ Košice – Myslava
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

42. Odňatie pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach, ich zverenie do správy MČ Košice – Nad jazerom...
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

43. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. H. na ul. Národná trieda č. 80
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

44. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS , s.r.o. na ul. Trieda SNP č. 36
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

45. Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome na ul. Jarná č. 15
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

46. Predaj nebyt. priestoru pre nájomcu Ing. Ľ. B. BEOPTER na ul. Stará baštová č. 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

47. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu OMEGA SPORT s.r.o. na ul. Hlavná č. 116
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

48. Rôzne

49. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice