Prejsť na obsah

Mestská rada: 2

2. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 01.02.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

2. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
1. februára 2011 (utorok) od 8.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Zásady pre výkon kontrolnej činnosti v podmienkach mesta Košice
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta

2.  Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi  primátora a námestníkov primátora
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

3.  Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

4.  Zmena štatutárnych orgánov v príspevkových organizáciách a rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta Košice

5.  Zmena v zložení orgánov združení, neziskových organizáciách a ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

6.  Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie ZOO Košice - Kavečany
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

7.  Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

8.  Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9.  Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, personálneho obsadenia a materiálneho zabezpečenia školského roka 2009/2010 v základných školách, MŠ, ZUŠ, CVČ, JŠ, SSŠ a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10.  Zrušenie uznesenia MZ č. 1200 zo dňa 29.6.2010 (zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov medzi mestom Košice a Rímsko-katolíckou cirkvou, farnosť Košice -Poľov
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

11.  Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach – lokalita ohraničená ulicami Národná trieda, Kustrova, Odborárska, Čárskeho a Hlinkova
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

12.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto (lokalita Šoltésova – Milosrdenstva ul., Mudroňova - Rastislavova, Turgenevova ul.) do správy SMsZ v Košiciach a MČ Košice –Juh
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

13.  Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre V. M. a A. M. do podielového spoluvlastníctva každej v podiele 1/2 k celku
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

14.  Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. D. Š.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

15.  Rôzne

16.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice