Prejsť na obsah

Mestská rada: 20

20. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 09.07.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

20. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
9. júla 2012 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 462 z XI. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 24. a 25. júna 2004
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2/1. Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo VII. rokovania MZ v Košiciach zo dňa 30. októbra 2003
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

4. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

5. Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu V. F. – GEOVERT
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

6. Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu J. E.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

7. Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. M. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

8. Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MUDr. M. R.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

9. Odplatný prevod dokončenej investície – Verejného osvetlenia na Trebišovskej ul. v Košiciach od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

10. Rôzne

11. Záver

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice