Prejsť na obsah

Mestská rada: 21

21. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 06.08.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

21. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
6. augusta 2012 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Správa o odpovediach na interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. rokovaní MZ dňa 18. 6. 2012
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Projektový zámer: „Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vínnej ceste"
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

3. Prevod časti pozemku pod stavbou v k. ú. Južné mesto priamym predajom pre spoločnosť K. DUO, s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

4. Odňatie pozemku zo správy SMsZ a priamy prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby parkoviska na Levočskej ulici v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

5. Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Staré mesto na Tatranskej ulici v k. ú. Huštáky
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

6. Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom časti pozemku pre Mestskú časť Košice – Staré mesto na Pajorovej ulici v k. ú. Letná
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

7. Prenájom pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Mestskú časť Košice – Ťahanovce
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

8. Rôzne

9. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice