Prejsť na obsah

Mestská rada: 22

22. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 03.09.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

22. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
3. septembra 2012 (pondelok) od 11.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok  „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.  Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 76 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  ÚPN - Z Myslava, Zmeny a doplnky 2011 s celoplošnou aktualizáciou
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  ÚPN - Z Lorinčík, Zmeny a doplnky 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.  ÚPN - Z Kavečany, Zmeny a doplnky 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.  Právne dokumenty zlúčenia BPMK, s.r.o. a SMMK, s.r.o. do jednej obchodnej spoločnosti BPMK, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.  Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

10.  Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2013
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

11.  Zmena kategórie bytov na sídlisku Luník IX v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

12.  Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2011 o činnosti a hospodárení 
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

13.  Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

14.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 20.07.2012 – 16.8.2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

15.  Prenechanie telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice pre OZ „Zober loptu, nie drogy“ do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

16.  Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

17.  Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

18.  Prenájom priestorov v objektoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pre nájomcu Rajo a.s.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora mesta

19.  Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Staré mesto a následný priamy prenájom pre LABAŠ s.r.o. za účelom výstavby parkoviska pri Supermarkete FRESH, OC Lipa, Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

20.  Zverenie nehnuteľnosti pozemku registra KN-E par. č. 112, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

21.  Zverenie pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice – Pereš
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

22.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – zámena  pozemkov v k. ú. Južné  mesto s Ing. D. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

23.  Informácia k prevodu nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva mesta Košice – šatňa a pozemky v k. ú. Terasa na Popradskej ulici pre zámer „Národné tenisové centrum Košice“
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

24.  Oprava uznesenia MZ č. 360 z 18.6.2012 o bezodplatnom prevode dopravných stavieb od firmy AUPARK Košice, spol. s r.o. do majetku mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

25.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku   v k. ú. Huštákypre K. F.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

26.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku   v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

27.  Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti  Timonova č. 25 v k. ú. Stredné mesto podielovému spoluvlastníkovi A. M.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

28.  Prevod pozemku pod garážou  v k. ú. Šaca priamym predajom pre Ing. I. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

29.  Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Poľov priamym predajom pre HUNTER, spol. s r.o. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

30.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  –  priamy predaj pozemku v k. ú. Brodypre SLOVNAFT, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

31.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – priamy predaj pozemku v k. ú. Terasapre R. G. a manž. Ing. M. G.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

32.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre Ing. M. Dz. a PhDr. Z. S.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

33.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – spôsob prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

34.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa  
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

35.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

36.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

37.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – určenie spôsobu  prevodu – zámena  pozemkov v k. ú. Terasa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

38.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre I.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

39.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre II.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

40.  Nakladanie s majetkom mesta Košice  – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Furča
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora mesta

41.  Rôzne

42.  Záver

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice