Prejsť na obsah

Mestská rada: 26

26. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 21.01.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

26. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. januára 2013 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. rokovaní MZ dňa 10.12.2012
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2013 – 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice 2012, zmena č. 65, 66 a 67
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 18.10.2012 – 31.12.2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6.  Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

7.  Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach v projekte "Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice"
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

8.  Prenechanie časti priestorov v objekte na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice do nájmu Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9.  Prenechanie telocvične na ZŠ Tomášikova 31, Košice do nájmu Školskému športovému klubu JUGO Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10.  Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu športovému klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11.  Zverenie nehnuteľnosti pozemku registra KN-C parc. č. 3350/33 v k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

12.  Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Ing. T. V. s manželkou Ing. Z. V.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

13.  Zámena pozemkov v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

14.  Zámena pozemkov v k. ú. Letná, Železiarne a Južné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

15.  Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a následné zriadenie vecného bremena
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

16.  Predaj prebytočného majetku mesta Košice ako prípad osobitného zreteľa firme S.V.I.M. s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

17.  Učenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 7267/1 v k. ú. Krásna priamym predajom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

18.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. č. 2014/1 a 2014/6 v k. ú. Stredné mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

19.  Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnostiach v k. ú. Myslava podielovému spoluvlastníkovi P. T. a A. T.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

20.  Zmena uznesenia č. 270 zo dňa 23. apríla 2012 – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností – OC III na Hemerkovej č. 39 formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

21.  Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa - informácia
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

22.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Ch. M. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

23.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. P. M., PhD. a manželku M. D.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

24.  Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 30, 32 pre nájomcu, GOLD a BÝVANIE, s.r.o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.  Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 pre nájomcu, A. F. – MINI RUŽA
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.  Rôzne

27.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice