Prejsť na obsah

Mestská rada: 27

27. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 25.03.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

27. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
25. marca 2013 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. rokovaní MZ dňa 11.02.2013
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Návrh VZN mesta Košice o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Návrh VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

5.  Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2012
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

7.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.1.2013 – 28.2.2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

8.  Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, personálneho obsadenia a materiálneho zabezpečenia školského roka 2011/2012 v základných školách, materských školách, základných umeleckých školách, centre voľného času, jazykových školách, stredisku služieb škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9.  Prenájom priestorov v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10.  Prenájom priestorov v objekte ZŠ Mládežnícka 3, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11.  Prenájom priestorov v objekte ZŠ Polianska 1, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12.  Prenechanie priestorov v objekte ZŠ Gemerská 2, Košice do nájmu spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13.  Spôsob prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

14.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku časť parc. č. 1035/4 v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

15.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa na Plzenskej ulici
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

16.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

17.  Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Južné mesto pre MVDr. M. P.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

18.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre E. N.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

19.  Prevod časti pozemkov (pod stavbou) v k. ú. Nižný Klátov pre M. Ž.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

20.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre JUDr. J. H. a manželku E.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

21.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

22.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre MUDr. B. Sh.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

23.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre V. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

24.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre E. J.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

25.  Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice 9/16 k celku na pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. Š. a Ing. O. Š.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

26.  Prenájom pozemku pre Mestskú časť Košice – Staré mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby parkovacích miest vo dvore vymedzenom ulicami Letná, Zimná, Jarná a Pajorova v k. ú. Letná
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

27.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

28.  Odňatie pozemkov zo správy MČ KE – Staré mesto a následný prenájom pozemkov pre spoločnosť AUPARK KOŠICE, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom realizácie stavby: Vnútorný mestský okruh I.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

29.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Skladná a Južné mesto do správy SMsZ v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30.  Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 3755/23 v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

31.  Zámena pozemkov v k. ú Huštáky vo vlastníctve mesta Košice za pozemky vo vlastníctve Hotel Cassovar a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

32.  Zámena pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice za pozemok
vo vlastníctve spol. Bethesda, s.r.o. v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

33.  Zámena pozemku v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Terasa vo vlastníctve Ing. J. P. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

34.  Predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Ing. P. J.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

35.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. L. H. a K. H.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora
36.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Jaklovce pre Ľ. D.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

37.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A. T. – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

38.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu LARA TRADE, spol. s .r.o. v dome na ul. Tomášikova č. 9
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

39.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu GOLDEN REAL, s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 64
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

40.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu NATALI-TRANS s.r.o. na ul. Hlinkova č. 27
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

41.  Rôzne

42.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice