Prejsť na obsah

Mestská rada: 28

28. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 27.05.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

28. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. mája 2013 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.  Návrh na zmeny a doplnenie § 61 a § 62 Štatútu mesta Košice v oblasti sociálnych vecí
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

3.  Zmeny a doplnky č. 4 regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: Levická, Novobanská, Breznianska, Žarnovická, Topoľčianska, Púchovská, Tvrdošínska, Prievidzská a Fiľakovská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Bielych albatrosov
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Fatranská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.  Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Nad záhradami
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.  Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78/2006 o čistote a o verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.  Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 32/1996 pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na vypustenie § 11 VZN mesta Košice č. 42/1998 o usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. rokovania MZ
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

13. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. rokovaní MZ dňa 15.04.2013
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

14. Úverové financovanie investičných projektov EHMK – Košice 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Košice k 31.12.2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo nám. č. 5, Košice
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

19. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20. Návrh na úpravu predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21. Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností so 100 % majetkovou účasťou Mesta Košice za rok 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

22. Výročná správa Košice – EHMK 2013, n.o. za rok 2012 o činnosti a hospodárení
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Priebežná správa o projekte Košice – EHMK 2013 za obdobie 01.03.2013 – 30.04.2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Delegovanie členov do RŠ pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25. Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice pre nájomcu Rajo a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26. Prenájom priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27. Prenájom priestorov v objekte bývalej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu Košice 2013, n.o. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28. Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Gemerská 2, Košice, pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29. Príprava projektu - Elektronizácia služieb mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30. Zriadenie vecného bremena práva uloženia a údržby inžinierskych sietí pre stavbu: Košice, ul. Baštová, Hradbová, Vrátna, Čajkovského, kabelizácia NN siete – II. etapa, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

31. Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku č. 2, vo vlastníctve MČ Košice – Sídlisko KVP v prospech Mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

32. Odplatný prevod dokončených investícií, zrekonštruovaných detských ihrísk v lokalitách Krosnianska 13 - 15 a Buzulucká 25 v Košiciach od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice za celkovú kúpnu cenu 2,- € a následné ich zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

33. Zverenie nehnuteľnosti parc. registra KN-C č. 4422/3 v k.ú. Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

34. Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

35. Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Staré mesto a následný prenájom častí pozemkov pre mestskú časť za účelom realizácie verejného osvetlenia chodníka na Lomenej ul. v k.ú. Letná
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

36. Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby vonkajšieho osvetlenia ihriska polostrova Amurská z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora
37. Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov Čingovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

38. Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia parkoviska na Jenisejskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

39. Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby parkoviska na Bukoveckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

40. Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

41. Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc vrátane príslušenstva
a pozemkov pre Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

42. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

43. Učenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky OVS
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

44. Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa priamym predajom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

45. Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Južné mesto priamym predajom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

46. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Ružín
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

47. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

48. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

49. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Ťahanovce dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

50. Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 307 zo dňa 23. apríla 2012 a následné určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Pereš formou priameho predaja
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

51.  Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VSD, a.s. za 1,- €
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

52. Prevod nehnuteľností pozemkov v k.ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre T. Sz.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

53. Prevod nehnuteľností pozemkov v k.ú. Furča pre J. B. do podielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

54. Prevod pozemku zastavaného stavbou a priľahlej plochy v k.ú. Furča pre INZUKO s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

55. Zmena uznesenia č. 809 zo dňa 30.4.2009 o predaji nehnuteľností v k.ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

56. Priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. S. A.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

57. Priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna pre Ing. Š. K. a manželku M. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

58. Priamy predaj pozemku v k.ú. Ružín pre Ing. D. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

59. Priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva
pre MVDr. R. M., Mgr. A. R. a MUDr. F. R.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

60. Priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. M. A., Ing. M. T.,
MUDr. F. S. a MUDr. A. S. rod. Ď.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

61. Nakladanie s nebytovým priestorom č. 1 v dome na ul. Čapajevova č. 15 – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

62. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu R. M. – DORAN na ul. Čapajevova č. 15
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

63. Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu J. L. v dome na ul. Buzulucká č. 12
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

64. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. S. na ul. Železiarenská č. 39
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

65. Predaj nebytových priestorov pre nájomcu Ing. M. B. na ul. Mäsiarska č. 41
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

66. Rôzne

67. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice