Prejsť na obsah

Mestská rada: 29

29. (mimoriadne) rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 24.06.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

29. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. júna 2013 (pondelok) od 13.00 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D"
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh Dohody o urovnaní v kauze Waltz Properties Limited (Strelingstav) vs. Mesto Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh na ďalšie pokračovanie činnosti spoločnosti MFK Košice, a.s. v súvislosti s neúspešnou obchodnou verejnou súťažou na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

3. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice