Prejsť na obsah

Mestská rada: 3

3. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 07.03.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

3. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
7. marca 2011 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

2.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Jazero (lokalita Bukovecká ul., Azovská ul.) do správy SMsZ v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

3.  Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Sídlisko KVP a zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

4.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Čermeľ
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

5.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku registra KN-E parc. č. 12589  v k.ú. Severné mesto
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

6.  Predaj skleníka LUR IX v časti záhrady Bernátovce pre neziskovú  organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n.o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

7.  Rôzne

8.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice