Prejsť na obsah

Mestská rada: 30

30. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.08.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

30. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. augusta 2013 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVII. rokovaní MZ dňa 17.06.2013
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 18 zásady používania erbu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 22 o zásadách používania vlajky mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie § 3 ods. 2 VZN mesta Košice č. 122 o zozname a evidencii pamätihodností mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o symboloch mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.  Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.  Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.  Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice - Lorinčík 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Návrh Legislatívnych pravidiel tvorby normatívnych aktov mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Doplnenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Návrh na zriadenie novej príspevkovej organizácie za účelom správy majetku mesta - investičné projekty EHMK
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Plnenie uznesenia MZ č. 706 zo dňa 1.7.2013 – predloženie informácií
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 595 zo dňa 15.4.2013 a č. 705 zo dňa 24.6.2013 – schválenie víťaza súťaže - Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná súťaž
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

17. Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.5.2013 – 31.7.2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Rozšírenie predmetu činnosti Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Prenechanie telocviční na ZŠ Starozagorská 8, Košice do nájmu športovému klubu Tydam Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Prenechanie telocvične na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Prenechanie telocviční na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22. Prenájom priestorov v budove ZŠ Hroncova 23, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice pre nájomcu Rajo a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Prenájom pozemku pri ZŠ Postupimská 37, Košice, ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu o.z. F A Benecol
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25. Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy MČ Košice- Šaca
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26. Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalite Mestský park do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

27. Zverenie nehnuteľností pozemkov a stavieb v lokalite - Hrad na vrchu Hradová, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

28. Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalitách: Komenského park Západ, Komenského park Východ, Parky Moyzesova, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

29. Zverenie nehnuteľností pozemkov registra KN-C parc. č. 4407/2, 3406/2 a 4429/25, k. ú. Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30. Zverenie nehnuteľností pozemkov registra KN-C parc. č. 1689/88, parc. č. 1568/22, parc. č. 1568/93, k. ú. Skladná, a parc. č. 1210/87, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

31. Prenájom výmenníkovej stanice súp. č. 12 v areáli Južného nábrežia 13 v Košiciach pre Tepláreň Košice, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

32. Prenájom častí pozemku pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkovacích plôch na Vodárenskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

33. Prenájom nehnuteľnosti – kotolne pre Oáza nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

34. Priamy prenájom časti cestného telesa komunikácie na Maďarskej, Bukureštskej a Juhoslovanskej ulici v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom prestavby križovatky s výškou nájmu 1 €/rok za celú prenajatú výmeru
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

35. Zriadenie vecného bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Palackého, Protifašistických bojovníkov, Senný trh, Drevný trh v Košiciach, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora
36. Zriadenie vecného bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Žižkova, Nerudova, Mlynárska, Kukučínova, Skladná, Rastislavova, Lichardova, Ríznerova, Rázusova, Južná trieda, Požiarnická, Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

37. Zriadenie vecného bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Dominikánske námestie, Poštová, Hradbová, Mäsiarska, Zbrojničná, Baštová Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

38. Zriadenie vecného bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Hviezdoslavova, Bačíkova, Mäsiarska, Hlavná Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice,
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

39. Zriadenie vecného bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Timonova, Tajovského, Alžbetina, Mojmírova, Grešákova, Murgašova, Pribinova, Hlavná Košice" na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

40. Zriadenie vecného bremena práva uloženia a údržby inžinierskych sietí pre stavbu: Náhrada parného systému CZT horúcovodným, pre zásobovanie teplom sídliska Nad jazerom, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech spoločnosti Tepláreň Košice, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

41. Bezodplatný prevod dopravnej stavebnej časti Verejného vonkajšieho osvetlenia pri bytových domoch na Baltickej ulici v Košiciach, od IQMultiBau, s.r.o., Garbiarska č. 5, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

42. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou: Modernizácia električkových tratí v meste Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

43. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

44. Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k.ú. Šaca priamym predajom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

45. Určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku v k.ú. Terasa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

46. Prevod pozemkov v k.ú. Grunt pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

47. Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Terasa pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice – Západ
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

48. Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. arch. R. N.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

49. Priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa pre JUDr. R. F. a JUDr. I. F.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

50. Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. R. B. a MUDr. M. B.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

51. Predaj pozemku pod trafostanicou v k.ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

52. Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Doc. RNDr. V. P., CSc.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

53. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. W.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

54. Prenájom nehnuteľnosti časti Objektu SO 02 Kasárne – Kulturpark pre Knižnicu pre mládež mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

55. Návrh na zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti – budovy súpisné č. 983 (objekt býv. MÚ MČ Košice – Pereš) na pozemku parcela registra C KN č. 1 vo vlastníctve MČ Košice – Pereš v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

56. Priamy predaj pozemkov v k.ú. Ružín pre spoločnosť IQS, s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

57. Predaj pozemkov v k.ú. Terasa na Považskej ulici
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

58. Priamy predaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre McDonald´s Slovakia spol. s r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

59. Zmena uznesenia MZ č. 151 zo dňa 19.9.2011 - predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

60. Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu Ing. M. Š. na ul. Železiarenská č. 27
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

61. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS, s.r.o. Košice v dome na ul. Trieda SNP č. 38
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

62. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu DETEKT s.r.o. na ul. Zborovská č. 7
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

63. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. D. V. na ul. Podtatranského č. 2
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

64. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SOZONT, s.r.o. na ul. Hlavná č. 77
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

65. Rôzne

66. Záver

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice