Prejsť na obsah

Mestská rada: 31

31. (mimoriadne) rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 02.09.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
z v o lá v a m

31. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
2. septembra 2013 (pondelok) od 10.00 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D"
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu námestia „Námestie sv. Cyrila a Metoda"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica nad Bangortami"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 – 2018
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

4. Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalite „Mestský park" do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

5. Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalite „Hrad na vrchu Hradová" do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

6. Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalitách „Komenského park Západ", „Komenského park Východ", „Parky Moyzesova" do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

7. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice