Prejsť na obsah

Mestská rada: 32

32. (mimoriadne) rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 23.09.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam
32. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. septembra 2013 (pondelok) od 10.30 hod.
v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, II. posch. blok „D“
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
1. Prerokovanie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 728 zo dňa 16.09.2013 - Zákaz ťažby a spracovania uránovo-molybdénovej rudy v lokalite Čermeľ – Jahodná.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
2. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice