Prejsť na obsah

Mestská rada: 33

33. (mimoriadne) rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 28.10.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

33. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. októbra 2013 (pondelok) od 9.00 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D"
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Pokračovanie rokovania o bode č. 19 z XX. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 16.09.2013 „Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 595 zo dňa 15.04.2013 a č. 705 zo dňa 24.06.2013 – schválenie víťaza súťaže „Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná súťaž" a schválenie ďalšieho postupu prípravy výstavby futbalového areálu"
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

2.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice