Prejsť na obsah

Mestská rada: 34

34. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 18.11.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

34. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. novembra 2013 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. rokovania MZ
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. rokovaní MZ dňa 16.09.2013
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3.  Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v rozpočtovom roku 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu verejných financií a majetku v meste Košice za rok 2012 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r.o. nepeňažným vkladom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  Zmena zástupcu Mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

7.  Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.01.2014
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

8.   Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.   Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Návrh VZN mesta Košice o školských obvodoch na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (nariadenie o úhradách za sociálne služby)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Návrh zmien VZN mesta Košice č.132 o miestnych daniach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17. Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18. Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19. Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20. Zmena Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

22. Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

23. Petícia - Za zachovanie samostatnosti Mestskej časti Košice - Krásna a zároveň o zachovanie vlastnej samosprávy
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

24.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.8.2013 – 31.10.2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25.  Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1.polrok 2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26.  Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28. Prenechanie časti priestorov v objekte zrušenej ZŠ Košická Nová Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29. Prenechanie telocviční na ZŠ L. Novomeského 2, Košice do nájmu športovému klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

30. Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice do nájmu FC Lokomotíva Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31. Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4 Košice do nájmu športovému klubu ŠKP Košice – oddiel karate ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

32. Prenechanie telocviční na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu Futbalovej akadémii BENECOL ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

33. Prenechanie telocviční na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do dlhodobého nájmu športovému klubu Mestský klub vzpierania a silových športov ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

34. Prenechanie priestorov v objekte ZŠ Mateja Lechkého, Nám. Jána Pavla II. 1, Košice do nájmu spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

35. Prenájom priestorov v budove ZŠ Juhoslovanska 2, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora
  36. Prenájom priestorov v budove MŠ Turgenevova 7, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

37. Prenájom priestorov v objekte ZŠ Užhorodská 39, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

38. Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice – Staré mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

39. Odňatie nehnuteľností v k.ú. Severné mesto - pozemkov a časti stavby – budovy EKRAN v areáli Amfiteátra Košice vo vlastníctve mesta Košice zo správy MČ Košice – Sever a ich následne zverenie do správy príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

40. Zverenie nehnuteľností v k.ú. Stredné mesto - pozemkov a stavby "Stará krytá plaváreň Kunsthalle" vrátane hnuteľného majetku v stavbe umiestneného vo vlastníctve mesta Košice do správy príspevkovej organizácii K 13 Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

41. Zverenie nehnuteľností v k.ú. Skladná - pozemkov a stavieb „Kulturpark" vrátane hnuteľného majetku v stavbách umiestneného vo vlastníctve mesta Košice do správy príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

42. Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k.ú. Nové Ťahanovce v lokalite Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

43. Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

44. Zámena pozemkov v k.ú. Poľov medzi mestom Košice a Urbariátom Poľov, pozemkovým spoločenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

45. Zámena pozemkov v k.ú. Sokoľ medzi mestom Košice a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

46. Zámena pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a spoločnosťou NES-PAN & MARADA Development s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

47. Zmena Nájomnej zmluvy č. 2011002472 na zmluvu o zverení majetku mesta do správy pre MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

48. Prenájom pozemku a haly v Jazdeckom areáli v k.ú. Terasa Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

49. Odplatný prevod Súsošia „Immaculaty" na Hlavnej ulici v Košiciach od MČ Košice – Staré Mesto do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

50. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. P. G. a manželku E.G.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

51. Bezodplatný prevod dopravnej stavebnej časti – SO 12 Komunikácia (chodník), pri borovicovom háji, Popradská ul. od firmy TITUS – Popradská, s.r.o., ul. Popradská 64 F, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

52. Prevod nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre O. K. a manželku A. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

53. Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Jazero do podielového spoluvlastníctva pre manželov H. v podiele 79/100 k celku a A. M. v podiele 21/100 k celku
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

54. Bezodplatný prevod stavebnej časti objektu SO 02 – obslužné komunikácie, zrealizovanej v rámci „Technickej infraštruktúry pre IBV Vyšný Lorinčík" ako aj pozemok pod stavebnou časťou vo vlastníctve spoločnosti Bethesda, s.r.o., Žriedlová 3, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

55. Bezodplatný prevod stavebnej časti – chodníka, vyhotoveného v rámci prestavby polyfunkčnej budovy na Hviezdoslavovej ul. č. 6 v Košiciach od spoločnosti VERUM, s r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

56. Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia ulíc Polárna a Rovníková" od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

57. Odplatný prevod stavebnej časti objektu SO 201– 01 komunikácia MZ 8,5/40 (B2) zrealizovanej v rámci obytného súboru Heringeš – 1. etapa a obytného súboru Panoráma Heringeš za kúpnu cenu 1,- €, ako aj pozemky pod stavebnou časťou za kúpnu cenu 0,01 € za m2 vo vlastníctve spoločnosti MM Development, s.r.o., Kováčska 19, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

58. Odplatný prevod stavebných časti objektov SO 101-02 a SO 101-02 b komunikácie a spevnené plochy zrealizovaných v rámci obytného súboru PANORÁMA – obytný súbor, II. A a II. B etapa za kúpnu cenu 1,- €, ako aj pozemky pod stavebnými časťami za kúpnu cenu 0,01 € za m 2 vo vlastníctve spoločnosti a PANORAMA, s.r.o., Kováčska 19, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

59. Odplatný prevod stavebných časti objektov SO 101-01 komunikácie a spevnené plochy a SO 102-01 chodníky zrealizovaných v rámci obytného súboru Panoráma Heringeš za kúpnu cenu 1,- €, ako aj pozemky pod stavebnými časťami za kúpnu cenu 0,01 € za m2 vo vlastníctve spoločnosti PANORAMA, s.r.o., Kováčska 19, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

60. Prevod nehnuteľnosti v k.ú. Stredné mesto pre Ing. Ľ. A. a manželku Ľ., rod. N.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

61. Prevod pozemkov v k.ú. Barca pre Starý mlyn, s. r.o., Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

62. Prevod pozemkov v k.ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o., Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

63. Prevod nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Š. L.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

64. Prevod pozemkov v k.ú. Luník pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

65. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Letná v lokalite Alvinczyho ul. formou priameho predaja
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

66. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Jazero v lokalite Baltická ul. formou priameho predaja
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

67. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže"
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

68. Priamy predaj časti pozemkov v k.ú. Šaca pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

69. Priamy predaj pozemku v k.ú. Huštáky pre MUDr. M. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

70. Priamy predaj pozemku v k.ú. Huštáky pre O. I. a MVDr. M. I.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

71. Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. S. S. a Mgr. J. S.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

72. Priamy predaj pozemku v k.ú. Huštáky pre A. Č.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

73. Priamy predaj pozemkov v k.ú. Krásna pre Ing. M. H. a manželku MUDr. L. H., rod. B.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

74. Priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna pre MUDr. A. M.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

75. Priamy predaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. L. S. a S. S.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

76. Priamy predaj pozemku v k.ú. Pereš pre J. O. a H. O.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

77. Zrušenie uznesenia MZ č. 400 zo dňa 17.9.2012 - predaj nebytového priestoru v POV na ul. Budapeštianska č. 26
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

78. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu B. K. na ul. Podtatranského č. 2
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

79. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis v dome na ul. Miškovecká č. 8
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

80. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. V. Ľ. – DZIRO na ul. Stará baštová č. 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

81. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Z. O. na ul. Hlinkova č. 11
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

82. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. M. na ul. Čapajevova č. 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

83. Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti a nebytového priestoru v dome na ul. Budapeštianska 10, 12 pre nájomcu, KESTÍNA, s.r.o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

84. Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome M. B. na ul. Alžbetina č. 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

85. Rôzne

86. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice