Prejsť na obsah

Mestská rada: 36

36. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 20.01.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

36. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
20. januára 2014 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXII. rokovaní MZ dňa 16.12.2013
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014 – 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86-94
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Zmeny a doplnky č. 2 - Regulačný plán Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita Považská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6.  Výstavba nájomných bytov - Luník IX
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

7.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.11.2013 – 31.12.2013
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

8.  Návrh na zaradenie Centra voľného času Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení SR
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9.  Návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Návrh na vyradenie ZŠ Juhoslovanská 2, Košice s jej súčasťami – školskou jedálňou a školským klubom zo siete škôl a školských zariadení
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Prenechanie školského objektu vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Prenechanie časti pozemku na ZŠ Trebišovská 10, Košice do nájmu športovému klubu Mestská hokejbalová únia Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu športovému klubu Cassovia profi box Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice do nájmu športovému klubu MFK Ťahanovce ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Prenechanie telocvične na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do nájmu športovému klubu ŠŠK CBK Jugo Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Prenechanie telocvične na ZŠ Staničná 13, Košice do nájmu športovému klubu ŠŠK TYDAM Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Prenájom nehnuteľnosti – ďalšej časti objektu Bravo (SO 02) Kasárne – Kulturpark pre Knižnicu pre mládež mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa – informácia
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

19. Zverenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve a podielovom spoluvlastníctve mesta Košice, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Furča do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

20. Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a spoločnosťou MILENIUM MEDIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

21. Zmena uznesenia MZ č. 270 zo dňa 23. apríla 2012 v znení uznesenia MZ č. 572 zo dňa 11. februára 2013 týkajúceho sa prevodu nehnuteľností OC III. na Hemerkovej ul. č. 39 v Košiciach v k. ú. Grunt
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

22. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

23. Prevod nehnuteľnosti - troch stožiarov verejného osvetlenia vrátane elektrického vedenia uložených pod dotknutými pozemkami v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre McDonald´s Slovakia spol. s r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

24. Prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 501/501 v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť RETSE, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

25. Predaj pozemku pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa pre spol. IMMO Košice, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

26. Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Letná pre spol. CPK Slovakia s.r.o.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

27. Prevod pozemku v k. ú. Šaca na Kvetnej ulici do podielového spoluvlastníctva pre M. S. v podiele ½ k celku, V. D. v podiele ¼ k celku a M. V. v podiele ¼ k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

28. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto do bezpodielového spoluvlastníctva pre T. S. a M. S.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

29. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre P. S. a J. S.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30. Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. O. S. - BOOS Biologické substancie
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

31. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JKS SLOVAKIA, s.r.o. na ul. Zvonárska č. 4
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

32. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. G. na ul. Zvonárska č. 4
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

33. Rôzne

34. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice