Prejsť na obsah

Mestská rada: 38

38. (mimoriadne) rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 04.04.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

38. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
7. apríla 2014 (pondelok) od 10.30 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D"
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na ul. Novomeského
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

2. Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 – informácia
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Založenie obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a. s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

4. Doplnenie návrhu na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Doprava, Prioritná os 4 - Infraštruktúra a dopravné prostriedky IDS, Opatrenie 4.2 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov - Obnova vozového parku električiek v Košiciach
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

6. Návrh memoranda o porozumení so Židovskou náboženskou obcou, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

8. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice